hidden hit counter

 

การรับสมัครบุคคลเข้ารับราชการเป็น

รับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างรายคาบ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ จำนวน 10 อัตรา
ปฏิบัติงานที่ งานพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด
27/4/61
ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2561 เป็นต้นไปหรือจนกว่าจะดำเนินการสรรหาได้

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข 3 ตำแหน่ง 27/4/61
ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2561 เป็นต้นไปหรือจนกว่าจะดำเนินการสรรหาได้

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข 4 ตำแหน่ง 26/3/61
ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2561 เป็นต้นไปหรือจนกว่าจะดำเนินการสรรหาได้
1. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 2 อัตรา
2. ผู้ช่วยพยาบาล 3 อัตรา
3. พนักงานวิทยาศาสตร์ 1 อัตรา
4. พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 1 อัตรา

รับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างรายคาบ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ จำนวน 9 อัตรา
ปฏิบัติงานที่ งานพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด
26/3/61
รับสมัครตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม - 11 เมษายน 2561

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข 3 ตำแหน่ง 14/3/61
ตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม 2561 เป็นต้นไปหรือจนกว่าจะดำเนินการสรรหาได้
1. พนักงานบัตรรายงานโรค 1 อัตรา
2. พนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค 1 อัตรา
3. พนักงานบริการ 2 อัตรา

รับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างรายคาบ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ 1 อัตรา
ปฏิบัติงานที่ งานพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด
7/3/61
ตั้งแต่วันที่ 8-20 มีนาคม 2561

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข 4 ตำแหน่ง 28/2/61
ตั้งแต่วันที่ 2 - 16 มีนาคม 2561
1. ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา
2. ผู้ช่วยพยาบาล 3 อัตรา
3. พนักงานวิทยาศาสตร์ 1 อัตรา
4. พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 1 อัตรา