งานติดตามและประเมินเขตสุขภาพ
เอกสารประกอบการประชุม
ประชุมลดระยะโรค ประชุมนิเทศติดตาม
 1. CBE slide 2
 2. Cervical cancer screening ศุภกร
 3. cervical cancer screening
 4. cervical cancer ศุภกร
 5. Clinical breast examination
 6. KSF Cx cancer
 7. Primary and Secondary Prevention
 8. ความเชื่อ...กับมะเร็งเต้านม
 9. แนวทางบรรลุตัวชี้วัด ศุภกร
 10. มะเร็งปากมดลูก
 1. NCI Cancer Service Plan MA Policy to Practice 24Aug58 2
แบบฟอร์มสำรวจทรัพยากรณ์  
 1. แบบฟอร์มสำรวจข้อมูลพื้นฐานด้านโรคมะเร็ง (โรงพยาบาลภายใต้กระทรวงสาธารณสุข,มหาวิทยาลัย,กทม.)
 2. แบบฟอร์มสำรวจข้อมูลพื้นฐานด้านโรคมะเร็ง(โรงพยาบาลเอกชน)
 3. pdf.กระทรวง,กทม.,มหาวิทยาลัย
 4. pdf.เอกชน
 
 
• --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- •