ดาวโหลดเอกสาร สถาบันมะเร็งแห่งชาติ
กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ
ฝ่ายแผนงานและประเมินผล
เภสัชกรรม สถาบันมะเร็งแห่งชาติ
การนำเสนอยาเข้าสถาบันมะเร็งแห่งชาติประจำปีปฏิทิน 2560
  • เปิดรับแบบฟอร์มแสดงความจำนงในการเสนอยาเข้าในบัญชียาของสถาบันมะเร็งแห่งชาติ (เอกสารหมายเลข 1)  วันที่ 16 กุมภาพันธ์-31 มีนาคม 2560
  • เปิดรับเอกสารเสนอยาเข้าตามรายการที่ระบุในเอกสารหมายเลข 4 วันที่ 1-31 มีนาคม 2560  
  • หัวหน้ากลุ่มงาน หมายถึง หัวหน้ากลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง กับการดูแลผู้ป่วยเช่น กลุ่มงานเคมีบำบัด กลุ่มงานศัลยกรรม กลุ่มงานมะเร็งนรีเวช กลุ่มงานรังสีรักษา เป็นต้น สามารถลงนามรับรองเสนอยาเข้าสถาบันมะเร็งได้
  • เภสัชกร หมายถึง เภสัชกรของสถาบันมะเร็งแห่งชาติไม่จำกัดว่าต้องเป็นหัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรม
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
หน่วยงานวิจัย ฝ่ายการเงิน
 
• --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- •