โครงการยกย่องบุคลากร

• ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2562
• ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2559
ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2557
บุคลากรดีเด่นประจำเดือน
รางวัลคนดีมีคุณธรรม