สถาบันมะเร็งแห่งชาติ รวมภาพกิจกรรม

ออกหน่วยปฐมพยาบาล

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ จัดทีมปฐมพยาบาล ประกอบด้วยแพทย์ พยาบาล เภสัชกร ดูแลทหารที่มาซ้อมเตรียมความพร้อมในงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ สนามฟุตบอลมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2562
ดูภาพกิจกรรมได้ที่:FB งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบสารสนเทศโรงพยาบาล

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบสารสนเทศโรงพยาบาล เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศโรงพยาบาล ให้แก่โรงพยาบาลมะเร็งส่วนภูมิภาค ทั้ง 7 แห่ง และโรงพยาบาลในสังกัดกรมการแพทย์ โดยมีเรืออากาศเอกนายแพทย์สมชาย ธนะสิทธิชัย รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ นายสมศักดิ์ วงศานราธิบ รองผู้อำนวยการด้านอำนวยการ และนางสาวอลิสา ช่วงอรุณ รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล ให้การต้อนรับ ณ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2562
ดูภาพกิจกรรมได้ที่:FB งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

งานสงกรานต์สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

นายแพทย์วีรวุฒิ อิ่มสำราญ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีสรงน้ำพระพุทธรูปและรดน้ำขอพร เนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ ประจำปี 2562 เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมไทย และสืบสานประเพณีอันดีงาม โดยมีอดีตผู้บริหาร คณะผู้บริหารและบุคลากรสถาบันมะเร็งแห่งชาติ ร่วมพิธี ณ ห้องประชุมสมชาย สมบูรณ์เจริญ ชั้น 5 อาคารดำรงนิราดูร สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2562
ดูภาพกิจกรรมได้ที่:FB งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการสื่อสารภายในองค์กร (Town Hall Meeting)

นายแพทย์วีรวุฒิ อิ่มสำราญ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการสื่อสารภายในองค์กร (Town Hall Meeting) เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างผู้บริหารและบุคลากร พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้บุคลากรได้เสนอแนะความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ ต่อการดำเนินงานขององค์กร ณ ห้องประชุมสมชาย สมบูรณ์เจริญ ชั้น 5 อาคารดำรงนิราดูร สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2562
ดูภาพกิจกรรมได้ที่:FB งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

กิจกรรม“วิ่งทั่วไทย เพื่อโลกไร้มะเร็ง”

ศาสตราจารย์คลินิก เกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วยนายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ คณะผู้บริหารกรมการแพทย์ ร่วมเปิดโครงการรณรงค์ “วิ่งทั่วไทย เพื่อโลกไร้มะเร็ง” จัดโดยกรมการแพทย์ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ โรงพยาบาลมะเร็งภูมิภาค 7 แห่ง และภาคเอกชน เพื่อสร้างกระแสให้ประชาชนตื่นตัวออกกำลังกาย สร้างสุขภาพห่างไกลโรคมะเร็ง โดยผู้ชนะการแข่งขันอันดับ 1 ประเภททั่วไปชายและหญิง ระยะ 21 กิโลเมตร และระยะ 10.5 กิโลเมตร จะได้รับถ้วยพระราชทานของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมีนายแพทย์วีรวุฒิ อิ่มสำราญ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ พร้อมคณะให้การต้อนรับ ณ คุ้งบางกระเจ้า อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2562
ดูภาพกิจกรรมได้ที่:FB งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

ยินดีกับผู้ผ่านการอบรม Diagnosis on Cytology in FNA , Head and neck, Thyroid and Breast.

นายแพทย์วีรวุฒิ อิ่มสำราญ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ มอบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้ผ่านการอบรม หลักสูตรเพิ่มพูนความรู้ Diagnosis on Cytology in FNA, Head and neck, Thyroid and Breast. ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการตรวจวินิจฉัยทางเซลล์วิทยา และพัฒนาศักยภาพบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านเซลล์วิทยา ให้มีความพร้อมและประสิทธิภาพในการตรวจวินิจฉัยโรคได้อย่างถูกต้องมีมาตรฐาน ณ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2562
ดูภาพกิจกรรมได้ที่:FB งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

การพูดโดยใช้หลอดอาหารหลักสูตรเร่งรัดสำหรับผู้ไร้กล่องเสียง

นายแพทย์เอกภพ แสงอริยวนิช หัวหน้ากลุ่มงานโสต ศอ นาสิก เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรม “การพูดโดยใช้หลอดอาหาร หลักสูตรเร่งรัดสำหรับผู้ไร้กล่องเสียง” ณ ห้องประชุมสมชาย สมบูรณ์เจริญ ชั้น 5 อาคารดำรงนิราดูร สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2561
ดูภาพกิจกรรมได้ที่:FB งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

เตรียมความพร้อม “วิ่งทั่วไทย เพื่อโลกไร้มะเร็ง”

นายแพทย์วีรวุฒิ อิ่มสำราญ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ เป็นประธานในการประชุมเตรียมความพร้อม การจัดกิจกรรมรณรงค์ “วิ่งทั่วไทย เพื่อโลกไร้มะเร็ง” สนามคุ้งบางกะเจ้า อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งจะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 31 มีนาคม 2562 เพื่อเป็นการรณรงค์เนื่องในวันมะเร็งโลก (World Cancer Day) ณ ห้องประชุมสมชาย สมบูรณ์เจริญ ชั้น 5 อาคารดำรงนิราดูร สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2562
ดูภาพกิจกรรมได้ที่:FB งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

ต้อนรับนักศึกษาโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดีฝึกปฏิบัติงาน

นางสาวอลิสา ช่วงอรุณ รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล กล่าวต้อนรับนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 2 จากโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ในโอกาสฝึกปฏิบัติงานวิชาปฏิบัติการพยาบาลรากฐาน ณ ห้องประชุมสมชาย สมบูรณ์เจริญ ชั้น 5 อาคารดำรงนิราดูร สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2562
ดูภาพกิจกรรมได้ที่:FB งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

ต้อนรับผู้เข้าอบรมจากวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์

นางสาวอลิสา ช่วงอรุณ รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล ให้การต้อนรับพร้อมทั้งเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ เรื่องการจัดการทางการพยาบาล กลุ่มอาการฉุกเฉินทางโรคมะเร็ง (Oncologic Emergency) แก่ผู้เข้าอบรมหลักสูตรเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็ง รุ่นที่ 1 จากวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี ในโอกาสศึกษาดูงาน เรื่องนโยบาย ยุทธศาสตร์และตัวชี้วัด Service Plan สาขาโรคมะเร็ง ระบบการจัดการดูแลผู้ป่วยมะเร็งระบบต่างๆ การพัฒนาสมรรถนะพยาบาลในการดูแลผู้ป่วยมะเร็ง การส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้ป่วยมะเร็ง และนวัตกรรมและเทคโนโลยีในการดูแลผู้ป่วยมะเร็ง ณ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2562
ดูภาพกิจกรรมได้ที่:FB งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี ศึกษาดูงานระบบสารสนเทศโรงพยาบาล (HIS)

นายแพทย์ณรงค์ อภิกุลวณิช รองอธิบดีกรมการแพทย์ พร้อมด้วยนายแพทย์เกรียงไกร นามไธสง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี และคณะผู้บริหารโรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนประสบการณ์การพัฒนาระบบสารสนเทศโรงพยาบาล (HIS) ของสถาบันมะเร็งแห่งชาติ โดยมีนายแพทย์วีรวุฒิ อิ่มสำราญ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ เรืออากาศเอกนายแพทย์สมชาย ธนะสิทธิชัย รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ และ ดร.ศุลีพร แสงกระจ่าง รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบสุขภาพ ต้อนรับ ณ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2562
ดูภาพกิจกรรมได้ที่:FB งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ รับประกาศนียบัตรรับรองกระบวนการคุณภาพ

ศาสตราจารย์คลินิก เกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข มอบประกาศนียบัตรรับรองกระบวนการคุณภาพให้แก่สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เนื่องจากผ่านการต่ออายุการรับรองกระบวนการคุณภาพ (HA) ครั้งที่ 3 จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) โดยมีนายแพทย์วีรวุฒิ อิ่มสำราญ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ รับมอบประกาศนียบัตร ในการประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 20 (20th HA National Forum) ณ ห้องแกรนด์ ไดมอนต์ บอลรูม ศูนย์การประชุมอิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2562
ดูภาพกิจกรรมได้ที่:FB งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

การพัฒนานวัตกรรมทางการแพทย์ของสถาบันมะเร็งแห่งชาติ

ดร.ศุลีพร แสงกระจ่าง รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบสุขภาพ ให้การต้อนรับนายแพทย์อากาศ พัฒนเรืองไล ที่ปรึกษากรมการแพทย์ พร้อมคณะ ในโอกาสเยี่ยมสำรวจสถาบันมะเร็งแห่งชาติ เพื่อติดตามความก้าวหน้าการพัฒนานวัตกรรมทางการแพทย์ ทางด้านระบบตรวจความเสี่ยงมะเร็งจากการเสื่อมสภาพของเซลล์เม็ดเลือดขาว เครื่องลดบวมด้วยแรงลม และการพัฒนาอุปกรณ์ต้นแบบสำหรับการวัดพิสัยการเคลื่อนไหว ณ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2562
ดูภาพกิจกรรมได้ที่:FB งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ร่วมประชุมพิจารณาสารสกัดจากกัญชา

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ สถาบันวิจัยและประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย์ และสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ประชุมร่วมกันเพื่อพิจารณาสารสกัดจากกัญชามาใช้ทางการแพทย์และการวิจัย โดยมีนายอรรถสิทธิ์ ศรีสุบัติ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย์ เรืออากาศเอกนายแพทย์สมชาย ธนะสิทธิชัย รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ ดร.ศุลีพร แสงกระจ่าง รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบสุขภาพ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ และผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสมชาย สมบูรณ์เจริญ ชั้น 5 อาคารดำรงนิราดูร สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2562
ดูภาพกิจกรรมได้ที่:FB งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

Transformative Leadership Program

นายแพทย์วีรวุฒิ อิ่มสำราญ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ ต้อนรับผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร Transformative Leadership Program (การพัฒนาผู้บริหารระดับสูง กรมการแพทย์) ในโอกาสเข้าศึกษาดูงาน พร้อมสัมภาษณ์ผู้บริหาร ณ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2562
ดูภาพกิจกรรมได้ที่:FB งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

มีนาคมเดือนแห่งการณรงค์ต้านภัยมะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรง

นายแพทย์วีรวุฒิ อิ่มสำราญ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม “มีนาคมเดือนแห่งการณรงค์ต้านภัยมะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรง” ภายในงานมีการจัดแสดงนิทรรศการความรู้เรื่องมะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรง สาธิตวิธีการส่องกล้องตรวจลำไส้ใหญ่และไส้ตรง ให้คำแนะนำเรื่องการดูแลทวารใหม่ที่ถูกต้อง และบริการตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรง ด้วยวิธี Fit Test ฟรี ณ ลาน OPD ชั้น 1 อาคารดำรงนิราดูร สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2562
ดูภาพกิจกรรมได้ที่:FB งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

Diagnosis on Cytology in FNA, Head and neck, Thyroid and Breast

ดร.ศุลีพร แสงกระจ่าง รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบสุขภาพ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เป็นประธานเปิดโครงการอบรมหลักสูตรเพิ่มพูนความรู้ Diagnosis on Cytology in FNA, Head and neck, Thyroid and Breast โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการตรวจวินิจฉัยทางเซลล์วิทยา และพัฒนาศักยภาพบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านเซลล์วิทยาให้มีความพร้อม และประสิทธิภาพในการตรวจวินิจฉัยโรคได้อย่างถูกต้องมีมาตรฐาน ณ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2562
ดูภาพกิจกรรมได้ที่:FB งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

สรุปโครงการบูรณาการงานโรคมะเร็งสัญจรของหน่วยงานด้านโรคมะเร็ง

นายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ พร้อมด้วยนายแพทย์ณรงค์ อภิกุลวณิช รองอธิบดีกรมการแพทย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงปฐมพร ศิรประภาศิริ และนายแพทย์วีรวุฒิ อิ่มสำราญ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ ร่วมให้ข้อเสนอแนะประเด็นการปฏิรูป 4 ด้าน (Function Reform, System Reform, Agenda Reform, Area Reform) ณ แก้วสมุย รีสอร์ท จังหวัดสุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2562
ดูภาพกิจกรรมได้ที่:FB งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ จัดโครงการมะเร็ง 7+1 สัญจร ครั้งที่ 2

นายแพทย์วีรวุฒิ อิ่มสำราญ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการบูรณาการงานโรคมะเร็งสัญจรของหน่วยงานด้านโรคมะเร็ง กรมการแพทย์ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 2 โดยมีผู้บริหารจากโรงพยาบาลมะเร็งส่วนภูมิภาค ทั้ง 7 แห่ง เข้าร่วมโครงการ ทั้งนี้ได้มีการจัดกิจกรรมระดมสมอง แบ่งกลุ่มกำหนดเป้าหมาย และติดตามการดำเนินงานในแต่ละด้าน รวมทั้งจัดทำแผนในระยะ 5 ปี ภายใต้ประเด็น การปฏิรูป 4 ด้าน (Function Reform,System Reform, Agenda Reform, Area Reform) ณ แก้วสมุย รีสอร์ท จังหวัดสุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2562
ดูภาพกิจกรรมได้ที่:FB งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ร่วมเสาวนาในหัวข้อ “ความรัก หักล้าง มะเร็ง”

นายแพทย์วีรวุฒิ อิ่มสำราญ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ พร้อมด้วยเรืออากาศเอกนายแพทย์สมชาย ธนะสิทธิชัย รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ รับมอบเงินบริจาคจากการจัดโครงการ Merigin Hair Share Now ปันผมปันสุข ซึ่งจัดโดยบริษัท มิตรมายา จำกัด พร้อมทั้งเสวนาในหัวข้อ “ความรัก หักล้าง มะเร็ง” ร่วมกับคุณชโลทร ศิวารัตน์ บรรณาธิการบริหารนิตยสารมิกซ์ คุณนาว ทิสานาฏ ศรศึก นักแสดงจากช่อง 7 สี และคุณออย ไอรีล ไตรสารศรี ผู้ก่อตั้งโครงการ Art for Cancer เพื่อส่งมอบกำลังใจให้แก่ผู้ป่วยโรคมะเร็ง ณ ลาน OPD ชั้น 1 อาคารดำรงนิราดูร สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2562
ดูภาพกิจกรรมได้ที่:FB งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ จัดอบรมการเตรียมยาเคมีบำบัดสำหรับเภสัชกร

นายแพทย์วีรวุฒิ อิ่มสำราญ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม“การเตรียมยาเคมีบำบัดสำหรับเภสัชกร” เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากรในการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็ง พัฒนาเทคนิคและเสริมสร้างทักษะการผสมยาเคมีบำบัดให้ได้มาตรฐานความปลอดภัย ณ โรงแรมเอเชีย กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2562
ดูภาพกิจกรรมได้ที่:FB งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

สถาบันมะเร็งแห่งชาติพบประชาชน

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ จัดโครงการสถาบันมะเร็งแห่งชาติพบประชาชน บรรยายพิเศษ เรื่อง “โรคมะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรง ไม่ใช่เรื่องไกลตัว” โดยมีแพทย์หญิงหทัยวรรณ ม่วงตาด แพทย์เฉพาะทางด้านโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ ณ ห้องประชุมสมชาย สมบูรณ์เจริญ ชั้น 5 อาคารดำรงนิราดูร สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2562
ดูภาพกิจกรรมได้ที่:FB งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

จัดอบรมหลักสูตรแนวทางการให้การปรึกษาผู้ป่วยโรคมะเร็ง

นางสาวอลิสา ช่วงอรุณ รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เป็นประธานเปิดการอบรมหลักสูตรแนวทางการให้การปรึกษาผู้ป่วยโรคมะเร็ง รุ่นที่ 8 (หลักสูตร 10 วัน) เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจ สามารถประเมินปัญหาและมีทักษะในการให้บริการปรึกษาสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็ง ณ โรงแรม เอส.ดี. อเวนิว กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2562
ดูภาพกิจกรรมได้ที่:FB งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

National Cancer Control Program and Cancer Treatment Service System in ASEAN Countries

นายแพทย์วีรวุฒิ อิ่มสำราญ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ เป็นวิทยากรในหัวข้อ National Cancer Control Program and Cancer Treatment Service System in ASEAN Countries ร่วมกับวิทยากรอีก 3 ประเทศ คือ อินโดนีเซีย สิงคโปร์ เมียนม่าร์ เพื่อบรรยายแผนยุทธศาสตร์การควบคุมโรคมะเร็งระดับชาติ และระบบการให้บริการด้านการรักษาโรคมะเร็งในส่วนของประเทศไทย ในการประชุมวิชาการครบรอบ 20 ปี โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง ณ อาคารบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง จังหวัดลำปาง เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562
ดูภาพกิจกรรมได้ที่:FB งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ยินดีกับผู้ผ่านการอบรม Chemotherapy Nursing

ดร.ศุลีพร แสงกระจ่าง รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบสุขภาพ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีปิดการอบรมและมอบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้ผ่านการอบรมหลักสูตร Chemotherapy Nursing Care และ Palliative Nursing Care สำหรับพยาบาล ซึ่งการจัดการอบรมครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากสถาบันมะเร็งแห่งชาติ โรงพยาบาลมะเร็งภูมิภาค และมหาวิทยาลัยเซนต์หลุยส์ ณ โรงพยาบาลมัณฑะเลย์ เมืองมัณฑะเลย์ ประเทศเมียนมาร์ เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562
ดูภาพกิจกรรมได้ที่:FB งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

สถาบันมะเร็งแห่งชาติจับมือราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ร่วมกับ ราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย ประชุมติดตามผลการดำเนินงาน “โครงการจัดทำแผนการดำเนินงานเพื่อขจัดปัญหามะเร็งปากมดลูก” เพื่อระดมความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการดำเนินงานจากผู้เชี่ยวชาญ โดยมีนายแพทย์วีรวุฒิ อิ่มสำราญ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ เป็นประธาน ณ ห้องประชุม 2 อาคาร 1 กรมการแพทย์ เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562
ดูภาพกิจกรรมได้ที่:FB งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ รับมอบวิกผมเพื่อส่งต่อผู้ป่วยมะเร็ง

นางธีราพร หลาบเลิศบุญ รักษาการรองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล สถาบันมะเร็งแห่งชาติ รับมอบวิกผมจาก บริษัท นิวราวัณแฮร์เซ็นเตอร์ จำกัด เพื่อส่งต่อให้กับผู้ป่วยโรคมะเร็งที่สูญเสียเส้นผมจากการรักษาด้วยยาเคมีบำบัด ณ บริเวณหน้าหอผู้ป่วย ชั้น 6 อาคารวิเคราะห์บำบัดโรคมะเร็ง สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562
ดูภาพกิจกรรมได้ที่:FB งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

Chemotherapy Nursing care และ Palliative Cancer Nursing Care

นายแพทย์วีรวุฒิ อิ่มสำราญ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ นำคณะผู้บริหาร แพทย์ และพยาบาล จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Chemotherapy Nursing care และ Palliative Cancer Nursing Care สำหรับพยาบาล โดยมี Dr Kyaw Kan Kaung, Director of NCD, Ministry of Heath and Sports ให้การต้อนรับ และทีมวิทยากรจากสถาบันมะเร็งแห่งชาติ มหาวิทยาลัยเซ็นต์หลุยส์ และผู้เชี่ยวชาญจากประเทศมาเลเซีย ร่วมบรรยายเพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ และประสบการณ์ด้านการพยาบาลและการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย ณ โรงพยาบาลมัณฑะเลย์ เมืองมัณฑะเลย์ ประเทศเมียนมาร์ เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562
ดูภาพกิจกรรมได้ที่:FB งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

ขอเชิญเจ้าหน้าที่สถาบันมะเร็งแห่งชาติ และผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม
มีนาคมเดือนแห่งการรณรงค์ต้านภัยมะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรง

ระกว่างวันที่ 5-7 มีนาคม 2562 เวลา 08.30-12.00 น. ณ ลาน OPD ชั้น 1 อาคารดำรงนิราดูร สถาบันมะเร็งแห่งชาติ
ขอเชิญร่วมเปิดงาน วันที่ 5 มีนาคม 2562 เวลา 9.00 น.
ดูภาพกิจกรรมได้ที่:FB งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

จัดอบรมหลักสูตรอาเซียน Advance ICD-O3 Coding

นายแพทย์วีรวุฒิ อิ่มสำราญ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “Advance ICD-O3 Coding” เพื่อสนับสนุนการจัดทำทะเบียนมะเร็งของกลุ่มประเทศอาเซียน ให้ได้มาตรฐานตามองค์การอนามัยโลก (WHO) โดยมีบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำทะเบียนมะเร็งจากภูมิภาคอาเซียน จำนวน 6 ประเทศ เข้าร่วมการอบรม ณ โรงแรมตะวันนา กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562
ดูภาพกิจกรรมได้ที่:FB งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

ประชุมคณะกรรมการอำนวยการคุณภาพ (QST) ครั้งที่ 1/2562

นายแพทย์วีรวุฒิ อิ่มสำราญ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการอำนวยการคุณภาพ (Quality Steering Team : QST) ครั้งที่ 1/2562 เพื่อปรึกษาหารือถึงความก้าวหน้าและผลการดำเนินงานของทีมพัฒนาคุณภาพ โดยมีคณะผู้บริหาร และคณะกรรมการอำนวยการคุณภาพ ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสมชาย สมบูรณ์เจริญ ชั้น 5 อาคารดำรงนิราดูร สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562
ดูภาพกิจกรรมได้ที่:FB งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

ประชุมปรึกษาหารือ เรื่องมะเร็งกระดูกร่วมกับโรงพยาบาลเลิดสิน

นายแพทย์วีรวุฒิ อิ่มสำราญ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ พร้อมด้วยนายแพทย์สมพงษ์ ตันจริยภรณ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเลิดสิน เรืออากาศเอกนายแพทย์สมชาย ธนะสิทธิชัย รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ ดร.ศุลีพร แสงกระจ่าง รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบสุขภาพ ทีมแพทย์และนักวิจัยของสถาบันมะเร็งแห่งชาติ ร่วมประชุมปรึกษาหารือเรื่องมะเร็งกระดูกและมะเร็งอวัยวะอื่นๆ เพื่อพัฒนาการรักษาผู้ป่วย การจัดเก็บฐานข้อมูล และการวิจัยด้านโรคมะเร็ง ณ โรงพยาบาลเลิดสิน เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562
ดูภาพกิจกรรมได้ที่:FB งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ จัดกิจกรรมทำบุญประจำเดือนเกิดให้แก่บุคลากร

เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 สถาบันมะเร็งแห่งชาติ จัดกิจกรรมทำบุญประจำเดือนเกิดให้แก่บุคลากร โดยมีผู้ป่วยในร่วมกิจกรรม ณ บริเวณหน้าหอผู้ป่วย ชั้น 6 อาคารวิเคราะห์บำบัดโรคมะเร็ง สถาบันมะเร็งแห่งชาติ
ดูภาพกิจกรรมได้ที่:FB งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

อบรมการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกแนวใหม่ (HPV testing)

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ร่วมกับ ราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทยและเขตบริการสุขภาพที่ 11 จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกแนวใหม่ (HPV testing)” โดยมี ดร.ศุลีพร แสงกระจ่าง รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบสุขภาพ และนายแพทย์ปิยวัฒน์ เลาวหุตานนท์ หัวหน้ากลุ่มงานมะเร็งนรีเวช สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เป็นวิทยากรให้ความรู้ ซึ่งมีบุคลากรทางการแพทย์เข้าร่วมอบรม จำนวนทั้งสิ้น 100 คน ณ ห้องบรรจงแกรนด์บอลรูม โรงแรมบรรจงบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562
ดูภาพกิจกรรมได้ที่:FB งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

วิ่งทั่วไทย เพื่อโลกไร้มะเร็ง

แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการและสถานที่แข่งขัน จากเหตุของการเลื่อนการจัดกิจกรรม ที่ได้เรียนให้พี่ ๆ เพื่อน ๆ นักวิ่งทราบไปแล้วนั้น การจัดกิจกรรม "วิ่งทั่วไทย เพื่อโลกไร้มะเร็ง" โดย สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ใคร่ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี่ ทางคณะกรรมการผู้ดำเนินการจัดกิจกรรมทุกฝ่าย น้อมรับคำตำหนิของทุกท่าน ทั้งนี้จะได้พัฒนาและปรับปรุงในโอกาสต่อ ๆ ไป กำหนดการแข่งขันใหม่ >>> วันอาทิตย์ที่ 31 มีนาคม 2562 สถานที่แข่งขันใหม่ >>> ลานอเนกประสงค์ คุ้งบางกระเจ้า, จังหวัดสมุทรปราการ รายละเอียดของการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ
ตรวจสอบข้อมูล
แผนที่การเดินทางไปยังสนามแข่งขัน
ข้อมูลเพิ่มเติม >>> 062-419-6606 (เวลา 10.00-17.00น. เว้นวันเสาร์-อาทิตย์)
Facebook : วิ่งทั่วไทย เพื่อโลกไร้มะเร็ง

• --------------------------------------------------------------------------------- •

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ จัดอบรมการให้รหัสโรค ICD-10 ขั้นพื้นฐาน

นายแพทย์วีรวุฒิ อิ่มสำราญ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การให้รหัสโรค ICD-10 ขั้นพื้นฐาน” เพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะ สำหรับแพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ ให้มีความรู้ความเข้าใจในการให้รหัสโรค ICD-10 ขั้นพื้นฐาน โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์อุทัย ทับทอง วิทยาจารย์ปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข กาญจนาภิเษก เป็นผู้บรรยายให้ความรู้ ณ ห้องประชุมสมชาย สมบูรณ์เจริญ ชั้น 5 อาคารดำรงนิราดูร สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562

ดูภาพกิจกรรมได้ที่:FB งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ถวายแจกันดอกไม้และร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

นายแพทย์วีรวุฒิ อิ่มสำราญ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ พร้อมคณะผู้บริหาร ถวายแจกันดอกไม้และร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ให้ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ววัน มีพระพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงยิ่งๆ ขึ้นไป เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจของปวงชนชาวไทยตลอดไป ณอาคารศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ โรงพยาบาลรามาธิบดี เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562

ดูภาพกิจกรรมได้ที่:FB งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ จัดอบรมการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน

นายแพทย์วีรวุฒิ อิ่มสำราญ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ เป็นประธานเปิดการอบรม “การสร้างค่านิยมที่ดีในการปฏิบัติงานด้านการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน” เพื่อสร้างวัฒนธรรมองค์กร ค่านิยม และยกระดับจิตสำนึกความรับผิดชอบของบุคลากร ให้ปลอดจากการทุจริตคอร์รัปชันในการปฏิบัติงาน ก่อให้เกิดประโยชน์แก่องค์กรและผู้รับบริการ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ประหยัด พวงจำปา รองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เป็นวิทยากรให้ความรู้ ณ ห้องประชุมสมชาย สมบูรณ์เจริญ ชั้น 5 อาคารดำรงนิราดูร สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562

ดูภาพกิจกรรมได้ที่:FB งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

ติดตามผลการดำเนินโครงการคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรงระดับชาติ

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ร่วมกับ เขตบริการสุขภาพที่ 11 จัดการประชุมการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน ของบุคลากรทางการแพทย์ ในการดำเนินโครงการคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่ และไส้ตรงระดับชาติ เพื่อรับฟังปัญหาและหาแนวทางการแก้ไข การดำเนินงานโครงการคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรงระดับชาติ โดยมีแพทย์หญิงนิธิมา ศรีเกตุ รองผู้อำนวยการด้านวิชาการและการแพทย์ โรงพยาบาลมะเร็งสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในพิธีเปิด ดร.ศุลีพร แสงกระจ่าง รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบสุขภาพ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กล่าวรายงาน ซึ่งมีพยาบาลวิชาชีพและผู้เกี่ยวข้องในการดำเนินงานโครงการเข้าร่วมอบรม จำนวน 100 คน ณ ห้องบรรจงแกรนด์บอลรูม โรงแรมบรรจงบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562

ดูภาพกิจกรรมได้ที่:FB งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ยินดีกับผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรการพยาบาล ผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับยาเคมีบำบัด

นางสาวอลิสา ช่วงอรุณ รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีปิดพร้อมมอบประกาศนียบัตร ให้แก่ผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็ง ที่ได้รับยาเคมีบำบัด (หลักสูตร 1 เดือน) ณ ห้องประชุมสมชาย สมบูรณ์เจริญ ชั้น 5 อาคารดำรงนิราดูร สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562

ดูภาพกิจกรรมได้ที่:FB งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

CPG โรคมะเร็งกระเพาะปัสสาวะ

เรืออากาศเอกนายแพทย์สมชาย ธนะสิทธิชัย รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เป็นประธานการประชุมโครงการจัดทำแนวทางการตรวจวินิจฉัยและรักษา (CPG) โรคมะเร็งกระเพาะปัสสาวะ ครั้งที่ 1 ร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิจากราชวิทยาลัยฯ สมาคมวิชาชีพฯ โดยมีผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งภูมิภาคเข้าร่วมประชุม ณ โรงแรมเดอะสุโกศล ถนนศรีอยุธยา กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562

ดูภาพกิจกรรมได้ที่:FB งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

รณรงค์ 4 กุมภาพันธ์ วันมะเร็งโลก (World Cancer Day)

4 กุมภาพันธ์ ของทุกปี องค์กร Union for International Cancer Control (UICC) กำหนดให้เป็นวันมะเร็งโลก (World Cancer Day) สำหรับปี 2562-2564 หัวข้อหลักในการรณรงค์ คือ “I Am And I Will” ดังนั้น สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ จึงจัดกิจกรรม “สัปดาห์วันมะเร็งโลก”ประจำปี 2562 เพื่อสร้างความตระหนักและความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง ในการหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงเพื่อป้องกันและควบคุมโรคมะเร็งให้แก่ประชาชนทั่วไป โดยมีนายแพทย์วีรวุฒิ อิ่มสำราญ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีเปิด ซึ่งภายในงานมีการจัดแสดงนิทรรศการความรู้เรื่องโรคมะเร็ง ตัวอย่างชิ้นเนื้อมะเร็ง อาหารก่อมะเร็ง และตัวอย่างอาหารต้านมะเร็ง ณ ลาน OPD ชั้น 1 อาคารดำรงนิราดูร สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562

เข้าดูภาพกิจกรรมได้ที่ facebook สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

กิจกรรม “Let’s Feel Good”

นายแพทย์วีรวุฒิ อิ่มสำราญ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ เป็นประธานในกิจกรรม “Let’s Feel Good” จัดโดย บริษัท บู๊ทส์ รีเทล (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อสร้างกำลังใจ แบ่งปันความสุข และมอบความมั่นใจ ให้แก่ผู้ป่วยของสถาบันมะเร็งแห่งชาติ ซึ่งกิจกรรมประกอบด้วยการเรียนรู้การดูแลฟื้นฟูผิว และเทคนิคการแต่งหน้าสำหรับชีวิตประจำวัน ณ ห้องประชุมสมชาย สมบูรณ์เจริญ ชั้น 5 อาคารดำรงนิราดูร สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562

เข้าดูภาพกิจกรรมได้ที่ facebook สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

เยี่ยมชม Immunotherapy และ Genetic Center คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

นายแพทย์วีรวุฒิ อิ่มสำราญ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ พร้อมด้วย เรืออากาศเอกนายแพทย์สมชาย ธนะสิทธิชัย รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ ดร.ศุลีพร แสงกระจ่าง รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบสุขภาพ ทีมแพทย์ และนักวิจัยของสถาบันมะเร็งแห่งชาติ เยี่ยมชมและศึกษาดูงานด้าน Immunotherapy และ Genetic Center ณ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562

เข้าดูภาพกิจกรรมได้ที่ facebook สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

ร่วมจัดนิทรรศการ“วันมะเร็งโลก” ณ โรงพยาบาลศิริราช

นายแพทย์วีรวุฒิ อิ่มสำราญ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ นำทีมบุคลากรสถาบันมะเร็งแห่งชาติ ร่วมจัดแสดงนิทรรศการในงานสัปดาห์วันมะเร็งโลก ประจำปี 2562 ซึ่งจัดโดยสถานวิทยามะเร็งศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจ ตระหนักถึงการดูแลตนเอง ไม่ว่าจะเป็นด้านการป้องกัน-ดูแล สิ่งแวดล้อม อาหาร และเสริมสร้างกำลังใจ ณ ศาลาศิริราช 100 ปี โรงพยาบาลศิริราช เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562

เข้าดูภาพกิจกรรมได้ที่ facebook สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

4 กุมภาพันธ์ วันมะเร็งโลก

ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับ Campaign ”I AM AND I WILL” โดยการสร้าง Poster และ share ข้อความดี เพื่อรณรงค์วันมะเร็งโลก 4 กุมภาพันธ์นี้
Click facebook World Cancer Day 2019 Thailand

• --------------------------------------------------------------------------------- •

ด่วน! เลื่อนงานวิ่งสนามพุทธมณฑล งานวิ่งมะเร็ง 3 กพ. 62

เพราะเรื่องสุขภาพสำคัญกว่าสิ่งอื่นใด จากการที่ทีมงานของสถาบันมะเร็งแห่งชาติได้ลงตรวจค่า PM2.5 ในสถานที่แข่งขันจริง ณ พุทธมณฑล ในช่วงเวลา 6 โมงเช้าของวันที่ 29-31 มค. 62 เท่ากับ 113-129 และไม่มีทีท่าจะลดลงจนถึงวันจัดงาน สถานการณ์ยังน่าเป็นห่วงมาก จึงจำเป็นต้องขอเลื่อนงานวิ่งทั่วไทย เพื่อโลกไร้มะเร็ง ของสนามพุทธมณฑลออกไปก่อน รอจนสภาพอากาศดีกว่านี้ก่อน ค่อยออกมาวิ่งเพื่อสุขภาพกันใหม่ รายละเอียดจะแจ้งให้ทราบภายหลังนะครับ สนามธัญบุรีก็งดเช่นกัน ส่วนอีก 6 สนามที่จังหวัด ชลบุรี ลพบุรี ลำปาง อุดรธานี อุบลราชธานี สุราษฎร์ธานี ณ เวลานี้ ยังจัดงานตามเดิมครับ คณะผู้จัดงานต้องกราบขออภัยไว้ ณ ที่นี้ด้วยครับ

ประกาศแถลงการณ์เลื่อนงาน"วิ่งทั่วไทย เพื่อโลกไร้มะเร็ง"

• --------------------------------------------------------------------------------- •

จัดประชุม Tele Conference ครั้งที่ 3/2562

นายแพทย์ณรงค์ อภิกุลวณิช รองอธิบดีกรมการแพทย์ เป็นประธานการประชุม Tele Conference ครั้งที่ 3/2562 เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานของหน่วยงานด้านโรคมะเร็ง กรมการแพทย์ โดยมีนายแพทย์วีรวุฒิ อิ่มสำราญ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ พร้อมด้วยผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งภูมิภาคทั้ง 7 แห่ง คณะผู้บริหารและบุคลากรที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารสันทนาการ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562

เข้าดูภาพกิจกรรมได้ที่ facebook : งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

ต้อนรับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือศึกษาดูงาน

นางสาวอลิสา ช่วงอรุณ รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล ต้อนรับนักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานเครื่องวัดแขนบวมแบบพกพา (Portable Arm Lymphedema Diagnostic) ณ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2562

เข้าดูภาพกิจกรรมได้ที่ facebook : งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

Basic Principle of Colposcopy and Management of Abnormal Cervical

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ร่วมกับ โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง และชมรมคอลโปสโคปีและพยาธิสภาพปากมดลูกแห่งประเทศไทย จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Basic Principle of Colposcopy and Management of Abnormal Cervical Cancer Screening เพื่อพัฒนาศักยภาพของแพทย์สูติ-นรีเวช และพยาบาลวิชาชีพ ให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในการรักษาผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูกและการใช้กล้อง Colposcopy & LEEP โดยมีนายแพทย์ณัฐพงศ์ วงศ์วิวัฒน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ เป็นประธานในพิธีเปิด นายแพทย์อดิศัย ภัตตาตั้ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งลำปาง กล่าวรายงาน ซึ่งมีแพทย์และพยาบาลวิชาชีพ จำนวน 90 คน เข้าร่วมอบรม ณ ห้องประชุมสุรทัศน์ พงษ์นิกร โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2562

เข้าดูภาพกิจกรรมได้ที่ facebook : งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

อบรมพัฒนาศักยภาพนักฟิสิกส์การแพทย์เฉพาะทาง

นายแพทย์วีรวุฒิ อิ่มสำราญ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพนักฟิสิกส์การแพทย์เฉพาะทางด้านรังสีรักษา (หลักสูตร 6 สัปดาห์) เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความชำนาญให้แก่นักฟิสิกส์การแพทย์ เกี่ยวกับการใช้เครื่องมือ และการให้การรักษาที่มีความจำเพาะในทางรังสีการรักษา ณ ห้องประชุมมูลนิธิสถาบันมะเร็งแห่งชาติ ชั้น 4 อาคารดำรงนิราดูร สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2562

เข้าดูภาพกิจกรรมได้ที่ facebook : งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เยี่ยมชม Immunotherapy Center

นายแพทย์วีรวุฒิ อิ่มสำราญ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ เรืออากาศเอกนายแพทย์สมชาย ธนะสิทธิชัย รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ ดร.ศุลีพร แสงกระจ่าง รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบสุขภาพ และคณะผู้บริหารสถาบันมะเร็งแห่งชาติ เยี่ยมชมและศึกษาดูงาน Immunotherapy Center และ Genetics Center ณ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์หาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2562

เข้าดูภาพกิจกรรมได้ที่ facebook : งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการ สรุปผลการดำเนินงาน Service Plan สาขาโรคมะเร็ง ประจำปีงบประมาณ 2562

ดาวโหลดเอกสาร

• --------------------------------------------------------------------------------- •

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ยกย่องแพทย์ทำความดีเพื่อสังคม

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ โดยนายแพทย์วีรวุฒิ อิ่มสำราญ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ มอบเกียรติบัตรให้แก่ แพทย์หญิงหนึ่งฤทัย โอฬารนภาลัย นายแพทย์ชำนาญการ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เพื่อยกย่องเชิดชูคุณความดีเพื่อสังคม จากการช่วยเหลือหญิงคลอดบุตรภายในรถยนต์ ร่วมกับ ตำรวจจราจรโครงการพระราชดำริ ณ บริเวณทางด่วนพระราม 4 กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา

เข้าดูภาพกิจกรรมได้ที่ facebook : งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

ต้อนรับผู้บริหารระดับสูง จากกระทรวงสาธารณสุขประเทศเกาหลี

นายแพทย์วีรวุฒิ อิ่มสำราญ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ กล่าวต้อนรับคณะผู้บริหารระดับสูงจาก กระทรวงสาธารณสุขสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี โดยมี ดร.ศุลีพร แสงกระจ่าง รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบสุขภาพ เป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง “National Cancer institute management and its activities”ในโอกาสเข้าศึกษาดูงาน ณ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2562

เข้าดูภาพกิจกรรมได้ที่ facebook : งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

สรุปผลการดำเนินงานตาม Service Plan สาขาโรคมะเร็ง

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “สรุปผลการดำเนินงานตาม Service Plan สาขาโรคมะเร็ง ประจำปีงบประมาณ 2561” โดยมีนายแพทย์ณรงค์ อภิกุลวณิช รองอธิบดีกรมการแพทย์ เป็นประธานในพิธี นายแพทย์วีรวุฒิ อิ่มสำราญ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ กล่าวรายงาน ซึ่งการจัดประชุมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อรับทราบปัญหาอุปสรรค การดำเนินงานจากการดำเนินงาน Service Plan สาขาโรคมะเร็ง ทั้ง 12 เขตสุขภาพ จัดทำข้อเสนอแนะหาแนวทางการแก้ไขปัญหาร่วมกัน และการประกวดผลงาน Best Practice Service Plan สาขาโรคมะเร็ง แยกตาม 7 ยุทธศาสตร์ ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพมหานคร มีผู้เข้าร่วมประชุมจากทั้ง 12 เขตสุขภาพ จำนวนทั้งสิ้น 250 คน เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2562

เข้าดูภาพกิจกรรมได้ที่ facebook : งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

ร่วมตัดสินกิจกรรมเสริมทักษะด้านนวัตกรรมและการแข่งขันนวัตกรรม

นายแพทย์วีรวุฒิ อิ่มสำราญ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ ร่วมเป็นกรรมการตัดสินกิจกรรมเสริมทักษะด้านนวัตกรรมและการแข่งขันนวัตกรรมภายใน 24 ชั่วโมง (Startup Thailand Hours innovation – National League) ในหัวข้อ “การแก้ปัญหาเส้นผมที่ได้รับบริจาคของสถาบันมะเร็งแห่งชาติ” ซึ่งจัดโดยสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ หอประชุมเกษม จาติกวณิช ชั้น 9 อาคาร ท.102 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) บางกรวย นนทบุรี เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2562

เข้าดูภาพกิจกรรมได้ที่ facebook : งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

ประชุมแผนการประกันคุณภาพ

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ร่วมกับ ศูนย์ความร่วมมือ ไทย-สหรัฐ ด้านสาธารณสุข จัดการประชุมนักเทคนิคการแพทย์ 12 เขตสุขภาพ เพื่อวางแผนการประกันคุณภาพสำหรับการใช้ชุดทดสอบ FIT ในโครงการตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรงระดับชาติ โดยมีเรืออากาศเอกนายแพทย์สมชาย ธนะสิทธิชัย รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีเปิด ดร.ศุลีพร แสงกระจ่าง รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบสุขภาพ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กล่าวรายงาน ซึ่งมีนักเทคนิคการแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์เข้าร่วมประชุม จำนวน 30 คน ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2562

เข้าดูภาพกิจกรรมได้ที่ facebook : งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

ออกหน่วยงาน“อุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์”

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ ให้บริการออกหน่วยปฐมพยาบาลสำหรับประชาชนที่เข้าร่วมงาน “อุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์” ณ พระลานพระราชวังดุสิต และสนามเสือป่า เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2562

เข้าดูภาพกิจกรรมได้ที่ facebook : งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

การประชุมผู้บริหารสถาบันมะเร็งแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2562

นายแพทย์วีรวุฒิ อิ่มสำราญ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ เป็นประธานในการประชุมผู้บริหารสถาบันมะเร็งแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2562 เพื่อปรึกษาหารือข้อราชการ ณ ห้องประชุมสมชาย สมบูรณ์เจริญ ชั้น 5 อาคารดำรงนิราดูร สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2562

เข้าดูภาพกิจกรรมได้ที่ facebook : งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

ร่วมโครงการบูรณาการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เพื่อดูแลประชาชน

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ออกหน่วยให้บริการสาธารณสุข ในโครงการบูรณาการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เพื่อดูแลประชาชน อุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ ศูนย์เยาวชนคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2562

เข้าดูภาพกิจกรรมได้ที่ facebook : งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

ออกหน่วยงาน “อุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์”

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ ให้บริการออกหน่วยปฐมพยาบาล สำหรับประชาชนที่เข้าร่วมงาน “อุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์” ณ พระลานพระราชวังดุสิต และสนามเสือป่า ระหว่างวันที่ 12-14 มกราคม 2562

เข้าดูภาพกิจกรรมได้ที่ facebook : งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

หลักสูตรการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับยาเคมีบำบัด

นายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมหลักสูตร การพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับยาเคมีบำบัด (หลักสูตร 1 เดือน) โดยมีนายแพทย์วีรวุฒิ อิ่มสำราญ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ กล่าวรายงาน หลักสูตรนี้จัดขึ้นเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรที่ทำหน้าที่ดูแลผู้ป่วยมะเร็งให้มีความรู้ ความเข้าใจ สามารถให้คำแนะนำเกี่ยวกับการรักษาโรคมะเร็งด้วยยาเคมีบำบัด อย่างมีมาตรฐานและปลอดภัยต่อผู้ป่วย ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2562

เข้าดูภาพกิจกรรมได้ที่ facebook : งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

NCI จัดอบรมศัลยแพทย์ในการให้ยาเคมีบำบัด

นายแพทย์ณรงค์ อภิกุลวณิช รองอธิบดีกรมการแพทย์ เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมศัลยแพทย์ในการให้ยาเคมีบำบัด ซึ่งสถาบันมะเร็งแห่งชาติ จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างการพัฒนางาน และขีดความสามารถของแพทย์ในเรื่องของวิธีป้องกัน และรักษาผลข้างเคียงต่างๆ เพื่อทำให้ผู้ป่วยโรคมะเร็งได้รับการรักษาอย่างตรงจุดรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2562

เข้าดูภาพกิจกรรมได้ที่ facebook : งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

ประชุม Video Conference โครงการบูรณาการงานโรคมะเร็งสัญจรครั้งที่2

นายแพทย์ณรงค์ อภิกุลวณิช รองอธิบดีกรมการแพทย์ เป็นประธานการประชุม Video Conference โครงการบูรณาการงานโรคมะเร็งสัญจร ครั้งที่ 2 เพื่อติดตามความก้าวหน้าและเตรียมความพร้อมก่อนเข้าร่วมโครงการฯ ของหน่วยงานด้านโรคมะเร็ง กรมการแพทย์ พ.ศ.2562 โดยมีนายแพทย์วีรวุฒิ อิ่มสำราญ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ พร้อมด้วยนายแพทย์อาคม ชัยวีระวัฒนะ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งภูมิภาค คณะผู้บริหาร และบุคลากรที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารสันทนาการ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2562

เข้าดูภาพกิจกรรมได้ที่ facebook : งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ รณรงค์ป้องกันมะเร็งปากมดลูก

นายแพทย์วีรวุฒิ อิ่มสำราญ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ เป็นประธานเปิดกิจกรรม “สัปดาห์รณรงค์ป้องกันมะเร็งปากมดลูก” โดยมีการจัดแสดงนิทรรศการความรู้ ตัวอย่างชิ้นเนื้อมะเร็ง อาหาร ผัก-ผลไม้ป้องกันมะเร็ง รับชมภาพยนตร์สั้นที่ได้รับรางวัลจากการประกวด “NCI SHORT FILM AWARD 2018” และเสวนาวิชาการ ในหัวข้อ “ตอบปัญหาคาใจเกี่ยวกับมะเร็งปากมดลูก” จากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านมะเร็งนรีเวช ณ ลาน OPD ชั้น 1 อาคารดำรงนิราดูร สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2562

เข้าดูภาพกิจกรรมได้ที่ facebook : งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

ต้อนรับนิสิตนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

เรืออากาศเอกนายแพทย์สมชาย ธนะสิทธิชัย รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กล่าวปฐมนิเทศและตอนรับนิสิตนักศึกษา จากมหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และจุฬาลงกรณ์ลงมหาวิทยาลัย ในโอกาสเข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพโภชนบำบัดทางการแพทย์ ณ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2562

เข้าดูภาพกิจกรรมได้ที่ facebook : งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

อบรม Oncology Nursing Course

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ร่วมกับ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ จัดการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็ง รุ่นที่ 21 (Oncology Nursing Course) โดยมีนายแพทย์ณรงค์ อภิกุลวณิช รองอธิบดีกรมการแพทย์ เป็นประธานในพิธีเปิด นายแพทย์วีรวุฒิ อิ่มสำราญ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ กล่าวรายงาน ซึ่งการจัดการอบรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถในการดูแลผู้ป่วยมะเร็งอย่างมีประสิทธิภาพ ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2562

เข้าดูภาพกิจกรรมได้ที่ facebook : งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

ร่วมรับฟังการประชุม Thursday Meeting (THM) ผ่านทาง VDO Conference

เรืออากาศเอกนายแพทย์สมชาย ธนะสิทธิชัย รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ พร้อมด้วยนายสมศักดิ์ วงศานราธิบ รองผู้อำนวยการด้านอำนวยการ ดร.ศุลีพร แสงกระจ่าง รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบสุขภาพ นางสาวอลิสา ช่วงอรุณ รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล และบุคลากรสถาบันมะเร็งแห่งชาติ ร่วมรับฟังการประชุม Thursday Meeting (THM) ผ่านทาง VDO Conference เพื่อรับฟังความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน ตลอดจนนโยบายต่างๆของกรมการแพทย์ ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารสันทนาการ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2562

เข้าดูภาพกิจกรรมได้ที่ facebook : งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

พิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2562

นายแพทย์วีรวุฒิ อิ่มสำราญ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และบุคลากรสถาบันมะเร็งแห่งชาติ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระภิกษุสงฆ์ จำนวน 51 รูป เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2562 ณ ห้องประชุมสมชาย สมบูรณ์เจริญ ชั้น 5 อาคารดำรงนิราดูร สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2562

เข้าดูภาพกิจกรรมได้ที่ facebook : งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ต้อนรับโรงพยาบาลกลาง ศึกษาดูงานทะเบียนมะเร็ง

ดร.ศุลีพร แสงกระจ่าง รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบสุขภาพ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ให้การต้อนรับนายแพทย์เพชรพงษ์ กำจรกิจการ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกลาง และคณะผู้บริหาร ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน การจัดทำทะเบียนมะเร็งของประเทศไทยและการใช้โปรแกรม Thai Cancer Based พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการพัฒนางานทะเบียนมะเร็งให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ณ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2561

เข้าดูภาพกิจกรรมได้ที่ facebook : งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

รวมภาพกิจกรรมอื่นๆ หลังปี 2561
รวมภาพกิจกรรมอื่นๆ หลังปี 2560