สถาบันมะเร็งแห่งชาติ รวมภาพกิจกรรม

อบรมการใช้บริการและการส่งตรวจทางเซลล์วิทยาและพยาธิวิทยา

แพทย์หญิงจิดาภา ธรรมศิริ หัวหน้ากลุ่มงานพยาธิวิทยา เป็นประธานเปิดการอบรมการใช้บริการและการส่งตรวจทางเซลล์วิทยาและพยาธิวิทยา ประจำปี 2562 เพื่อให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องมีความรู้ความเข้าใจ สามารถใช้บริการได้อย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ ณ ห้องประชุมสมชาย สมบูรณ์เจริญ ชั้น 5 อาคารดำรงนิราดูร สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2562
ดูภาพกิจกรรมได้ที่:FB งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคน โดยใช้ Satir Model รุ่นที่ 3

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคน (Self Development) โดยใช้ Satir Model รุ่นที่ 3 เพื่อให้บุคลากรทางการพยาบาล สามารถดึงพลังงานชีวิตของตนเองออกมาใช้พัฒนาตนเองให้มีความเข้าใจตนเองและผู้อื่น และพัฒนาการสื่อสารของบุคลากรให้ทำหน้าที่ของตนได้เต็มศักยภาพ ณ ห้องประชุมสมชาย สมบูรณ์เจริญ ชั้น 5 อาคารดำรงนิราดูร สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2562
ดูภาพกิจกรรมได้ที่:FB งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

ต้อนรับคณะกรรมการตัดสินกลุ่มคุณภาพจากสมาคมส่งเสริมคุณภาพ

นายแพทย์วีรวุฒิ อิ่มสำราญ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ พร้อมคณะผู้บริหาร และทีมพัฒนาคุณภาพ ให้ต้อนรับคณะกรรมการตัดสินกลุ่มคุณภาพ จากสมาคมส่งเสริมคุณภาพแห่งประเทศไทย ในโอกาสเข้าตรวจเยี่ยมสถานที่ปฏิบัติงานจริงของกลุ่มที่นำเสนอผลงาน ในงานมหกรรมคุณภาพภาคราชการและโรงพยาบาล ประจำปี 2562 ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารสันทนาการ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2562
ดูภาพกิจกรรมได้ที่:FB งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

ต้อนรับนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเข้าฝึกปฏิบัติงาน

นางสาวอลิสา ช่วงอรุณ รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล ให้การต้อนรับนักศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ในโอกาสเข้าฝึกปฏิบัติงานด้านโภชนาการและโภชนบำบัด และเทคนิคการให้คำแนะนำด้านโภชนบำบัดกับผู้ป่วย ณ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2562
ดูภาพกิจกรรมได้ที่:FB งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

ประชุม Tele Conference เพื่อติดตามความก้าวหน้า ด้าน HR Reform และ Digital Reform

นายแพทย์ณรงค์ อภิกุลวณิช รองอธิบดีกรมการแพทย์ เป็นประธานการประชุม Tele Conference เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน ด้าน HR Reform และ Digital Reform โดยมีนายแพทย์วีรวุฒิ อิ่มสำราญ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ พร้อมด้วยผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งภูมิภาค ทั้ง 7 แห่ง คณะผู้บริหารและบุคลากรที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารสันทนาการ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2562
ดูภาพกิจกรรมได้ที่:FB งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบริการตามแนวคิด Service Marketing

นายแพทย์วีรวุฒิ อิ่มสำราญ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการบริการตามแนวคิด Service Marketing เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจ และปรับทัศนคติในเรื่องของตลาดบริการ ณ ห้องประชุมกลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล ชั้น 6 อาคารวิเคราะห์บำบัดโรคมะเร็ง สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2562
ดูภาพกิจกรรมได้ที่:FB งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

สถาบันมะเร็งแห่งชาติสัญจร อบรม Advanced Colonoscopy

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการ ส่องกล้องระบบทางเดินอาหารส่วนปลายขั้นพื้นฐานสัญจร โดยมีการบรรยายให้ความรู้และสาธิตการส่องกล้อง (Hands on workshop colonoscopy and Advance endoscopy)ให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ในพื้นที่บริการสาธารณสุข โรงพยาบาลศูนย์และโรงพยาบาลทั่วไป เพื่อมีความรู้และทักษะการส่องกล้องระบบทางเดินอาหารส่วนปลายขั้นพื้นฐาน และสามารถนำความรู้ที่ได้ไปปฏิบัติงานในพื้นที่บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ณ โรงพยาบาลมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม ระหว่างวันที่ 5 – 6 มิถุนายน 2562
ดูภาพกิจกรรมได้ที่:FB งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ซักซ้อมแผนการป้องกันอัคคีภัย ครั้งที่ 2

กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ ร่วมกับ ทีมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม และทีมบริหารความเสี่ยง สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ซักซ้อมแผนการป้องกันอัคคีภัย เมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ภายในหน่วยงาน ครั้งที่ 2 เพื่อวิเคราะห์ปัญหา อุปสรรค และปรับปรุงแผนการป้องกันอัคคีภัย โดยมีคณะผู้บริหารร่วมสังเกตการณ์ ณ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2562
ดูภาพกิจกรรมได้ที่:FB งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

การประชุมผู้บริหารสถาบันมะเร็งแห่งชาติ ครั้งที่ 4/2562

นายแพทย์วีรวุฒิ อิ่มสำราญ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ เป็นประธานในการประชุมผู้บริหารสถาบันมะเร็งแห่งชาติ ครั้งที่ 4/2562 เพื่อปรึกษาหารือข้อราชการ ณ ห้องประชุมสมชาย สมบูรณ์เจริญ ชั้น 5 อาคารดำรงนิราดูร สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2562
ดูภาพกิจกรรมได้ที่:FB งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

ประชุมคณะกรรมการอำนวยการคุณภาพ ครั้งที่ 2/2562

นายแพทย์วีรวุฒิ อิ่มสำราญ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการอำนวยการคุณภาพ (Quality Steering Team : QST) ครั้งที่ 2/2562 เพื่อประชุมปรึกษาหารือ รายงานความก้าวหน้าและผลการพัฒนาของทีมพัฒนาคุณภาพ ณ ห้องประชุมสมชาย สมบูรณ์เจริญ ชั้น 5 อาคารดำรงนิราดูร สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2562
ดูภาพกิจกรรมได้ที่:FB งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

โครงการอบรมการตรวจเต้านมทางรังสีวินิจฉัย

แพทย์หญิงศราวรรณ บุญลิขิต หัวหน้ากลุ่มงานรังสีวินิจฉัยและเวชศาสตร์นิวเคลียร์ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กล่าวต้อนรับและเปิดโครงการอบรมการตรวจเต้านมทางรังสีวินิจฉัย (หลักสูตร 1 เดือน) หลักสูตรเทคนิคการตรวจเต้านมทางรังสีวินิจฉัย (Mammogram) เพื่อฟื้นฟูความรู้ พัฒนาศักยภาพ เพิ่มพูนประสบการณ์ ให้เกิดทักษะและความเชี่ยวชาญตามมาตรฐาน ณ ห้องประชุมกลุ่มงานสนับสนุนวิชาการ ชั้น 2 อาคารวิเคราะห์บำบัดโรคมะเร็ง สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2562
ดูภาพกิจกรรมได้ที่:FB งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

สถาบันมะเร็งแห่งชาติจัดอบรมหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพครูพี่เลี้ยง

นายแพทย์ณรงค์ อภิกุลวณิช รองอธิบดีกรมการแพทย์ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพครูพี่เลี้ยง (Preceptor) เพื่อพัฒนาบทบาทสมรรถนะ และศักยภาพของผู้สอนภาคปฏิบัติหรือครูพี่เลี้ยง โดยมีนายแพทย์วีรวุฒิ อิ่มสำราญ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุมสมชาย สมบูรณ์เจริญ ชั้น 5 อาคารดำรงนิราดูร สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2562
ดูภาพกิจกรรมได้ที่:FB งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ออกหน่วยแพทย์ให้บริการประชาชน

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ให้บริการประชาชน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ณ บริเวณท้องสนามหลวง กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2562
ดูภาพกิจกรรมได้ที่:FB งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

รณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก (World No Tobacco Day)

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ นำโดยนายแพทย์วีรวุฒิ อิ่มสำราญ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ พร้อมคณะผู้บริหารและบุคลากร ร่วมรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี 2562 ภายใต้คำขวัญ บุหรี่เผาปอด (Tobacco burns your lungs) เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง กระตุ้นให้เกิดการ ลด ละ เลิก และตระหนักถึงโทษและพิษภัยของบุหรี่ ณ ลาน OPD ชั้น 1 อาคารดำรงนิราดูร สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2561
ดูภาพกิจกรรมได้ที่:FB งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

หลักสูตร Workshop on the practice of preinvasive cervical cancer

นายแพทย์วีรวุฒิ อิ่มสำราญ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ มอบประกาศนียบัตรและให้โอวาทแก่ผู้ผ่านการอบรมหลักสูตร Workshop on the practice of preinvasive cervical cancer รุ่นที่ 11 ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สูติ-นรีแพทย์ ได้ฝึกทักษะการใช้ Colposcopy ในการตรวจวินิจฉัยและรักษาความผิดปกติ ของปากมดลูกก่อนระยะเป็นมะเร็งได้อย่างถูกต้องตามมาตรฐาน ณ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2562
ดูภาพกิจกรรมได้ที่:FB งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

ติดตามผลการดำเนินโครงการคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรงระดับชาติ

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ลงพื้นที่สำรวจความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรง ของเขตสุขภาพที่ 7 และติดตามการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์ ในการดำเนินโครงการคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรงระดับชาติ ณ จังหวัดร้อยเอ็ดและจังหวัดมหาสารคาม ระหว่างวันที่ 30-31 พฤษภาคม 2562
ดูภาพกิจกรรมได้ที่:FB งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

สถาบันมะเร็งแห่งชาติยินดีต้อนรับเจ้าหน้าที่บรรจุใหม่

นายแพทย์วีรวุฒิ อิ่มสำราญ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการปฐมนิเทศเจ้าหน้าที่บรรจุใหม่ เพื่อพัฒนาเจ้าหน้าที่บรรจุใหม่ให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎระเบียบ โครงสร้าง วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัฒนธรรมร่วมขององค์กร พร้อมทั้งสิทธิประโยชน์และสวัสดิการต่างๆของสถาบันมะเร็งแห่งชาติ ณ ห้องประชุมสมชาย สมบูรณ์เจริญ ชั้น 5 อาคารดำรงนิราดูร สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2562
ดูภาพกิจกรรมได้ที่:FB งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการยุค 4.0 โดยLean

นายแพทย์วีรวุฒิ อิ่มสำราญ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ พร้อมคณะผู้บริหารและบุคลากรสถาบันมะเร็งแห่งชาติ ร่วมสัมมนาในโครงการ HA Walk rally มุ่งสู่คุณภาพและถอดบทเรียนคุณภาพที่ยั่งยืน หัวข้อ “การเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการยุค 4.0 โดย Lean” เพื่อปรับแนวคิดในการทำงานแบบเชื่อมโยงไร้รอยต่อ สร้างแรงจูงใจ ลดขั้นตอนที่ไม่ก่อให้เกิดคุณภาพ และเพิ่มประโยชน์แก่ผู้รับบริการ ณ โรงแรม ลองบีช ชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ระหว่างวันที่ 28-29 พฤษภาคม 2562
ดูภาพกิจกรรมได้ที่:FB งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการยุค 4.0 โดยLean

นายแพทย์วีรวุฒิ อิ่มสำราญ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ พร้อมคณะผู้บริหารและบุคลากรสถาบันมะเร็งแห่งชาติ ร่วมสัมมนาในโครงการ HA Walk rally มุ่งสู่คุณภาพและถอดบทเรียนคุณภาพที่ยั่งยืน หัวข้อ “การเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการยุค 4.0 โดย Lean” เพื่อปรับแนวคิดในการทำงานแบบเชื่อมโยงไร้รอยต่อ สร้างแรงจูงใจ ลดขั้นตอนที่ไม่ก่อให้เกิดคุณภาพ และเพิ่มประโยชน์แก่ผู้รับบริการ ณ โรงแรม ลองบีช ชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ระหว่างวันที่ 28-29 พฤษภาคม 2562
ดูภาพกิจกรรมได้ที่:FB งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

ติดตามผลการดำเนินโครงการคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรงระดับชาติ

ดร.ศุลีพร แสงกระจ่าง รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบสุขภาพ พร้อมบุคลากรของสถาบันมะเร็งแห่งชาติ ลงพื้นที่สำรวจความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรง ของเขตสุขภาพที่ 9 และติดตามการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์ ในการดำเนินโครงการคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรง ระดับชาติ ณ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ระหว่างวันที่ 23-24 พฤษภาคม 2562
ดูภาพกิจกรรมได้ที่:FB งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

ยินดีต้อนรับบุคลากรจากสถาบันโรคผิวหนัง ศึกษาและเรียนรู้ระบบตู้คีออส (Kiosk)

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ ต้อนรับบุคลากรจากสถาบันโรคผิวหนัง ในโอกาสเข้าศึกษาและเรียนรู้ระบบตู้คีออส (Kiosk) และระบบไลน์ เพื่อการพัฒนาระบบสารสนเทศโรงพยาบาล เพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ และพัฒนาระบบการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างโรงพยาบาล ณ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2562
ดูภาพกิจกรรมได้ที่:FB งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

โครงการพัฒนาสมรรถนะผู้ปฏิบัติงานด้านสารบรรณ

นายสมศักดิ์ วงศานราธิบ รองผู้อำนวยการด้านอำนวยการ เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาสมรรถนะผู้ปฏิบัติงานด้านสารบรรณ หลักสูตร “การเขียนหนังสือราชการ” เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2546 และสามารถเขียนหนังสือราชการได้อย่างถูกต้อง ณ ห้องประชุมสมชาย สมบูรณ์เจริญ ชั้น 5 อาคารดำรงนิราดูร สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2562
ดูภาพกิจกรรมได้ที่:FB งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

จัดอบรมหลักสูตร Community Cancer Coordinator

นายแพทย์วีรวุฒิ อิ่มสำราญ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ เป็นประธานเปิดโครงการอบรมหลักสูตร การพัฒนาศักยภาพและเครือข่ายผู้ประสานงานด้านโรคมะเร็งระดับชุมชน (Community Cancer Coordinator) หลักสูตร 2 วัน โดยมีนายแพทย์นิคม มะลิทอง ประธาน service plan สาขาโรคมะเร็ง เขตบริการสุขภาพที่ 5 ให้การต้อนรับ ณ โรงแรม ณ เวลา อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2562
ดูภาพกิจกรรมได้ที่:FB งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคนโดยใช้ Satir Model

นางสาวอลิสา ช่วงอรุณ รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคน (Self Development) โดยใช้ Satir Model เพื่อให้บุคลากรทางการพยาบาลสามารถดึงพลังงานชีวิตของตนเอง ออกมาใช้พัฒนาตนเองให้มีความเข้าใจตนเองและผู้อื่น และพัฒนาการสื่อสารของบุคลากรให้ทำหน้าที่ของตนได้เต็มศักยภาพ ณ ห้องประชุมสมชาย สมบูรณ์เจริญ ชั้น 5 อาคารดำรงนิราดูร สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2562
ดูภาพกิจกรรมได้ที่:FB งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

ต้อนรับนักศึกษาหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง

นางสาวอลิสา ช่วงอรุณ รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ให้การต้อนรับนักศึกษาหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการดูแลแบบประคับประคอง รุ่นที่ 2 (กลุ่มที่ 3 ฝึกปฏิบัติงานระหว่างวันที่ 21-24 พฤษภาคม 2562) ซึ่งจัดโดยสถาบันมะเร็งแห่งชาติ ร่วมกับโรงพยาบาลเลิดสิน โรงพยาบาลสงฆ์ และคณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ ณ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2562
ดูภาพกิจกรรมได้ที่:FB งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

ต้อนรับโรงพยาบาลมะเร็งสุราษฏร์ธานี ศึกษาดูงานการเตรียมการผ่าตัดผ่านกล้อง

นางสาวอลิสา ช่วงอรุณ รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ให้การต้อนรับพยาบาลวิชาชีพจากโรงพยาบาลมะเร็งสุราษฏร์ธานี ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานการเตรียมการผ่าตัดผ่านกล้อง ณ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2562
ดูภาพกิจกรรมได้ที่:FB งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ จัดกิจกรรม “บันเทิงดนตรี Happy Hour”

นางสาวอลิสา ช่วงอรุณ รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เป็นประธานเปิดกิจกรรม “บันเทิงดนตรี Happy Hour” ประจำเดือนพฤษภาคม 2562 เพื่อผ่อนคลายความตึงเครียดให้แก่ผู้ป่วยโรคมะเร็ง โดยให้ผู้ป่วยได้มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมร้องเพลงกับนักดนตรีบำบัด ณ บริเวณหอผู้ป่วย ชั้น 6 อาคารวิเคราะห์บำบัดโรคมะเร็ง สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2562
ดูภาพกิจกรรมได้ที่:FB งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

เตรียมความพร้อมสู่กระบวนการการรับรองเฉพาะโรค

กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ ร่วมกับ ทีมนำทางคลินิก สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ประชุมปรึกษาหารือเพื่อวางแผนเตรียมความพร้อมเข้าสู่กระบวนการ “การรับรองเฉพาะโรค (Disease Specific Certification : DSC)” ซึ่งนำร่อง 3 โรค คือ มะเร็งเต้านม มะเร็งปากมดลูก และมะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรง โดยมีนายแพทย์ศุภกร พิทักษ์การกุล ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลและหัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ เป็นประธาน ณ ห้องประชุมสมชาย สมบูรณ์เจริญ ชั้น 5 อาคารดำรงนิราดูร สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2562
ดูภาพกิจกรรมได้ที่:FB งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

ตรวจประเมินระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์

เรืออากาศเอกนายแพทย์สมชาย ธนะสิทธิชัย รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ให้การต้อนรับคณะอนุกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ จากสภาเทคนิคการแพทย์ ในโอกาสเข้าตรวจประเมินระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์ เพื่อขอรับการรับรองรอบที่ 4 : Re-LA4 ประจำปี 2562 ณ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2562
ดูภาพกิจกรรมได้ที่:FB งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

ยินดีกับผู้ผ่านการอบรม หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง
สาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคมะเร็ง รุ่นที่ 21


นายแพทย์ณรงค์ อภิกุลวณิช รองอธิบดีกรมการแพทย์ เป็นประธานในพิธีปิดการอบรมและมอบประกาศนียบัตร ให้แก่ผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคมะเร็ง รุ่นที่ 21 โดยมี นายแพทย์วีรวุฒิ อิ่มสำราญ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุมสมชาย สมบูรณ์เจริญ ชั้น 5 อาคารดำรงนิราดูร สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2562
ดูภาพกิจกรรมได้ที่:FB งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ออกหน่วยดูแลประชาชนในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

นายแพทย์วีรวุฒิ อิ่มสำราญ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ ตรวจเยี่ยมความเรียบร้อยจุดปฐมพยาบาล ของสถาบันมะเร็งแห่งชาติและโรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีตั้งตรงจิตรบริหารธุรกิจ และเยี่ยมทีมปฐมพยาบาลเคลื่อนที่ของสถาบันมะเร็งแห่งชาติ ซึ่งให้บริการประชาชนที่เฝ้ารับเสด็จตามเส้นทาง ขบวนเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2562
ดูภาพกิจกรรมได้ที่:FB สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

ประชุมทบทวนอุบัติการณ์และผลกระทบจากเหตุเพลิงไหม้

นายแพทย์วีรวุฒิ อิ่มสำราญ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ เป็นประธานในการประชุมเสวนาภาษา HA เรื่อง “ทบทวนอุบัติการณ์และผลกระทบจากเหตุเพลิงไหม้” เพื่อซักซ้อมความเข้าใจและปรับปรุงแผนป้องกันเหตุอัคคีภัยให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารสันทนาการ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2562
ดูภาพกิจกรรมได้ที่:FB งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

ตรวจเยี่ยมสถาบันมะเร็งแห่งชาติ

นายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ พร้อมด้วยผู้บริหารกรมการแพทย์และคณะ ตรวจเยี่ยมสถาบันมะเร็งแห่งชาติ พร้อมฟังสรุปผลการดำเนินงานตามนโยบายการปฏิรูป DMS Reform เพื่อมอบนโยบายและให้ข้อคิดเห็นในการพัฒนาองค์กร พร้อมทั้งเยี่ยมชมการดำเนินงานของบุคลากรแผนกต่างๆ โดยมีนายแพทย์วีรวุฒิ อิ่มสำราญ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ พร้อมคณะผู้บริหารและบุคลากรสถาบันมะเร็งแห่งชาติ ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมสมชาย สมบูรณ์เจริญ ชั้น 5 อาคารดำรงนิราดูร สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2562
ดูภาพกิจกรรมได้ที่:FB งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ขอเชิญชวนผู้มารับบริการ

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ขอเชิญชวนผู้มารับบริการ และ ผู้สนใจทุกท่าน มาเป็นเพื่อนกับเราผ่าน LINE ID : @nciconnect สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เพื่อการรับบริการที่สะดวกและรวดเร็ว

ดูภาพกิจกรรมได้ที่:FB สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ จัดประชุม CPG โรคมะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรง

ดร.ศุลีพร แสงกระจ่าง รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบสุขภาพ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เป็นประธานในการประชุม โครงการศึกษา ทบทวนแนวทางการตรวจวินิจฉัยและรักษา (CPG) โรคมะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรง ครั้งที่ 3 ร่วมกับผู้ทรงวุฒิจากราชวิทยาลัยฯ สมาคมวิชาชีพฯ โดยมีผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งภูมิภาคและผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมรัตนโกสินทร์ โรงแรมเดอะสุโกศล กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562
ดูภาพกิจกรรมได้ที่:FB งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

Basic Principle of Colposcopy and Management of Abnormal Cervical Cancer Screening

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ร่วมกับ โรงพยาบาลหัวหิน และชมรมคอลโปสโคปีและพยาธิสภาพปากมดลูกแห่งประเทศไทย จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Basic Principle of Colposcopy and Management of Abnormal Cervical Cancer Screening เพื่อพัฒนาศักยภาพของแพทย์สูตินรีเวชและพยาบาลวิชาชีพ ให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญ ในการรักษาผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูกและการใช้กล้อง Colposcopy & LEEP โดยมีแพทย์หญิงดารารัตน์ รัตนรักษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหัวหิน เป็นประธานในพิธีเปิด นายแพทย์ปิยวัฒน์ เลาวหุตานนท์ หัวหน้ากลุ่มงานมะเร็งนรีเวช สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กล่าวรายงาน ซึ่งมีแพทย์และพยาบาลวิชาชีพ เข้าร่วมอบรม จำนวน 80 คน ณ โรงพยาบาลหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ระหว่างวันที่ 29 เมษายน – 1 พฤษภาคม 2562
ดูภาพกิจกรรมได้ที่:FB งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

นำเสนอผลงานในมหกรรมคุณภาพภาคราชการและโรงพยาบาล ประจำปี 2562

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ร่วมนำเสนอผลงานในมหกรรมคุณภาพภาคราชการและโรงพยาบาล ประจำปี 2562 จัดโดยสมาคมส่งเสริมคุณภาพแห่งประเทศไทย ซึ่งผลงานที่นำเสนอประกอบด้วย เรื่อง Impermanent Migration Model in Critical Situation (Non-function Operation Room) จากห้องผ่าตัด ,Full Falls story กลุ่มรวมพลัง IPD สร้างสรรค์คุณภาพ และ นิ้วเจ้าปัญหา จากกลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ณ ห้องประชุมอาคารกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ระหว่างวันที่ 25-26 เมษายน 2562
ดูภาพกิจกรรมได้ที่:FB งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

แถลงข่าวเปิดตัวโครงการวิ่งการกุศล “Hairworld Run Fun Fest 2019”

นายแพทย์จุมพล สิงห์หิรัญนุสรณ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านบริหารและ หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์การแพทย์ ร่วมแถลงข่าวเปิดตัวโครงการวิ่งการกุศล “Hairworld Run Fun Fest 2019” วิ่งเพื่อผม ครั้งที่ 2 ซึ่งจัดโดย บริษัท วงศ์สว่าง ครีเอชั่น จำกัดเพื่อนำรายได้ส่วนหนึ่งจัดซื้อวิกผมให้แก่ผู้โรคมะเร็ง ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ของสถาบันมะเร็งแห่งชาติ ณ Atrium2 @ Siam Center เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562
ดูภาพกิจกรรมได้ที่:FB งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

สถาบันมะเร็งแห่งชาติสัญจรฝึกทักษะการผ่าตัดมะเร็งต่อมลูกหมาก

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ ให้ความร่วมมือทางด้านวิชาการกับโรงพยาบาลตราด กระทรวงสาธารณสุข โดยการส่งทีมแพทย์และพยาบาลเฉพาะทางด้านทางเดินปัสสาวะ ช่วยฝึกทักษะการผ่าตัดมะเร็งต่อมลูกหมากด้วยกล้องส่องตรวจช่องท้อง (Laparoscopic Radical Prostatectomy) ให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลตราด ณ โรงพยาบาลตราด เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562
ดูภาพกิจกรรมได้ที่:FB งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

สถาบันมะเร็งแห่งชาติต้อนรับบุคลากรจากโรงพยาบาลมะเร็งลำปาง

นางสาวอลิสา ช่วงอรุณ รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ให้การต้อนรับบุคลากรทางการพยาบาลจากโรงพยาบาลมะเร็งลำปาง ในโอกาสเข้าศึกษาดูงาน "เตรียมความพร้อมด้านบุคลากรส่องกล้องระบบทางเดินอาหาร” ณ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2562
ดูภาพกิจกรรมได้ที่:FB งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

ต้อนรับผู้เข้าอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง

นางสาวอลิสา ช่วงอรุณ รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ให้การต้อนรับผู้เข้าอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการดูแลแบบประคับประคอง (หลักสูตร 4 เดือน) รุ่นที่ 2 ซึ่งจัดโดยสถาบันมะเร็งแห่งชาติ โรงพยาบาลเลิดสิน และโรงพยาบาลสงฆ์ ร่วมกับคณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ ในโอกาสฝึกปฏิบัติ ณ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2562
ดูภาพกิจกรรมได้ที่:FB งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

ออกหน่วยปฐมพยาบาล

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ จัดทีมปฐมพยาบาล ประกอบด้วยแพทย์ พยาบาล เภสัชกร ดูแลทหารที่มาซ้อมเตรียมความพร้อมในงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ สนามฟุตบอลมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2562
ดูภาพกิจกรรมได้ที่:FB งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบสารสนเทศโรงพยาบาล

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบสารสนเทศโรงพยาบาล เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศโรงพยาบาล ให้แก่โรงพยาบาลมะเร็งส่วนภูมิภาค ทั้ง 7 แห่ง และโรงพยาบาลในสังกัดกรมการแพทย์ โดยมีเรืออากาศเอกนายแพทย์สมชาย ธนะสิทธิชัย รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ นายสมศักดิ์ วงศานราธิบ รองผู้อำนวยการด้านอำนวยการ และนางสาวอลิสา ช่วงอรุณ รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล ให้การต้อนรับ ณ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2562
ดูภาพกิจกรรมได้ที่:FB งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

งานสงกรานต์สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

นายแพทย์วีรวุฒิ อิ่มสำราญ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีสรงน้ำพระพุทธรูปและรดน้ำขอพร เนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ ประจำปี 2562 เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมไทย และสืบสานประเพณีอันดีงาม โดยมีอดีตผู้บริหาร คณะผู้บริหารและบุคลากรสถาบันมะเร็งแห่งชาติ ร่วมพิธี ณ ห้องประชุมสมชาย สมบูรณ์เจริญ ชั้น 5 อาคารดำรงนิราดูร สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2562
ดูภาพกิจกรรมได้ที่:FB งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการสื่อสารภายในองค์กร (Town Hall Meeting)

นายแพทย์วีรวุฒิ อิ่มสำราญ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการสื่อสารภายในองค์กร (Town Hall Meeting) เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างผู้บริหารและบุคลากร พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้บุคลากรได้เสนอแนะความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ ต่อการดำเนินงานขององค์กร ณ ห้องประชุมสมชาย สมบูรณ์เจริญ ชั้น 5 อาคารดำรงนิราดูร สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2562
ดูภาพกิจกรรมได้ที่:FB งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

กิจกรรม“วิ่งทั่วไทย เพื่อโลกไร้มะเร็ง”

ศาสตราจารย์คลินิก เกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วยนายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ คณะผู้บริหารกรมการแพทย์ ร่วมเปิดโครงการรณรงค์ “วิ่งทั่วไทย เพื่อโลกไร้มะเร็ง” จัดโดยกรมการแพทย์ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ โรงพยาบาลมะเร็งภูมิภาค 7 แห่ง และภาคเอกชน เพื่อสร้างกระแสให้ประชาชนตื่นตัวออกกำลังกาย สร้างสุขภาพห่างไกลโรคมะเร็ง โดยผู้ชนะการแข่งขันอันดับ 1 ประเภททั่วไปชายและหญิง ระยะ 21 กิโลเมตร และระยะ 10.5 กิโลเมตร จะได้รับถ้วยพระราชทานของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมีนายแพทย์วีรวุฒิ อิ่มสำราญ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ พร้อมคณะให้การต้อนรับ ณ คุ้งบางกระเจ้า อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2562
ดูภาพกิจกรรมได้ที่:FB งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

ยินดีกับผู้ผ่านการอบรม Diagnosis on Cytology in FNA , Head and neck, Thyroid and Breast.

นายแพทย์วีรวุฒิ อิ่มสำราญ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ มอบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้ผ่านการอบรม หลักสูตรเพิ่มพูนความรู้ Diagnosis on Cytology in FNA, Head and neck, Thyroid and Breast. ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการตรวจวินิจฉัยทางเซลล์วิทยา และพัฒนาศักยภาพบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านเซลล์วิทยา ให้มีความพร้อมและประสิทธิภาพในการตรวจวินิจฉัยโรคได้อย่างถูกต้องมีมาตรฐาน ณ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2562
ดูภาพกิจกรรมได้ที่:FB งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

การพูดโดยใช้หลอดอาหารหลักสูตรเร่งรัดสำหรับผู้ไร้กล่องเสียง

นายแพทย์เอกภพ แสงอริยวนิช หัวหน้ากลุ่มงานโสต ศอ นาสิก เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรม “การพูดโดยใช้หลอดอาหาร หลักสูตรเร่งรัดสำหรับผู้ไร้กล่องเสียง” ณ ห้องประชุมสมชาย สมบูรณ์เจริญ ชั้น 5 อาคารดำรงนิราดูร สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2561
ดูภาพกิจกรรมได้ที่:FB งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

เตรียมความพร้อม “วิ่งทั่วไทย เพื่อโลกไร้มะเร็ง”

นายแพทย์วีรวุฒิ อิ่มสำราญ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ เป็นประธานในการประชุมเตรียมความพร้อม การจัดกิจกรรมรณรงค์ “วิ่งทั่วไทย เพื่อโลกไร้มะเร็ง” สนามคุ้งบางกะเจ้า อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งจะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 31 มีนาคม 2562 เพื่อเป็นการรณรงค์เนื่องในวันมะเร็งโลก (World Cancer Day) ณ ห้องประชุมสมชาย สมบูรณ์เจริญ ชั้น 5 อาคารดำรงนิราดูร สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2562
ดูภาพกิจกรรมได้ที่:FB งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

ต้อนรับนักศึกษาโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดีฝึกปฏิบัติงาน

นางสาวอลิสา ช่วงอรุณ รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล กล่าวต้อนรับนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 2 จากโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ในโอกาสฝึกปฏิบัติงานวิชาปฏิบัติการพยาบาลรากฐาน ณ ห้องประชุมสมชาย สมบูรณ์เจริญ ชั้น 5 อาคารดำรงนิราดูร สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2562
ดูภาพกิจกรรมได้ที่:FB งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

ต้อนรับผู้เข้าอบรมจากวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์

นางสาวอลิสา ช่วงอรุณ รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล ให้การต้อนรับพร้อมทั้งเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ เรื่องการจัดการทางการพยาบาล กลุ่มอาการฉุกเฉินทางโรคมะเร็ง (Oncologic Emergency) แก่ผู้เข้าอบรมหลักสูตรเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็ง รุ่นที่ 1 จากวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี ในโอกาสศึกษาดูงาน เรื่องนโยบาย ยุทธศาสตร์และตัวชี้วัด Service Plan สาขาโรคมะเร็ง ระบบการจัดการดูแลผู้ป่วยมะเร็งระบบต่างๆ การพัฒนาสมรรถนะพยาบาลในการดูแลผู้ป่วยมะเร็ง การส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้ป่วยมะเร็ง และนวัตกรรมและเทคโนโลยีในการดูแลผู้ป่วยมะเร็ง ณ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2562
ดูภาพกิจกรรมได้ที่:FB งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี ศึกษาดูงานระบบสารสนเทศโรงพยาบาล (HIS)

นายแพทย์ณรงค์ อภิกุลวณิช รองอธิบดีกรมการแพทย์ พร้อมด้วยนายแพทย์เกรียงไกร นามไธสง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี และคณะผู้บริหารโรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนประสบการณ์การพัฒนาระบบสารสนเทศโรงพยาบาล (HIS) ของสถาบันมะเร็งแห่งชาติ โดยมีนายแพทย์วีรวุฒิ อิ่มสำราญ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ เรืออากาศเอกนายแพทย์สมชาย ธนะสิทธิชัย รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ และ ดร.ศุลีพร แสงกระจ่าง รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบสุขภาพ ต้อนรับ ณ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2562
ดูภาพกิจกรรมได้ที่:FB งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ รับประกาศนียบัตรรับรองกระบวนการคุณภาพ

ศาสตราจารย์คลินิก เกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข มอบประกาศนียบัตรรับรองกระบวนการคุณภาพให้แก่สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เนื่องจากผ่านการต่ออายุการรับรองกระบวนการคุณภาพ (HA) ครั้งที่ 3 จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) โดยมีนายแพทย์วีรวุฒิ อิ่มสำราญ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ รับมอบประกาศนียบัตร ในการประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 20 (20th HA National Forum) ณ ห้องแกรนด์ ไดมอนต์ บอลรูม ศูนย์การประชุมอิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2562
ดูภาพกิจกรรมได้ที่:FB งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

การพัฒนานวัตกรรมทางการแพทย์ของสถาบันมะเร็งแห่งชาติ

ดร.ศุลีพร แสงกระจ่าง รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบสุขภาพ ให้การต้อนรับนายแพทย์อากาศ พัฒนเรืองไล ที่ปรึกษากรมการแพทย์ พร้อมคณะ ในโอกาสเยี่ยมสำรวจสถาบันมะเร็งแห่งชาติ เพื่อติดตามความก้าวหน้าการพัฒนานวัตกรรมทางการแพทย์ ทางด้านระบบตรวจความเสี่ยงมะเร็งจากการเสื่อมสภาพของเซลล์เม็ดเลือดขาว เครื่องลดบวมด้วยแรงลม และการพัฒนาอุปกรณ์ต้นแบบสำหรับการวัดพิสัยการเคลื่อนไหว ณ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2562
ดูภาพกิจกรรมได้ที่:FB งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ร่วมประชุมพิจารณาสารสกัดจากกัญชา

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ สถาบันวิจัยและประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย์ และสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ประชุมร่วมกันเพื่อพิจารณาสารสกัดจากกัญชามาใช้ทางการแพทย์และการวิจัย โดยมีนายอรรถสิทธิ์ ศรีสุบัติ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย์ เรืออากาศเอกนายแพทย์สมชาย ธนะสิทธิชัย รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ ดร.ศุลีพร แสงกระจ่าง รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบสุขภาพ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ และผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสมชาย สมบูรณ์เจริญ ชั้น 5 อาคารดำรงนิราดูร สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2562
ดูภาพกิจกรรมได้ที่:FB งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

Transformative Leadership Program

นายแพทย์วีรวุฒิ อิ่มสำราญ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ ต้อนรับผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร Transformative Leadership Program (การพัฒนาผู้บริหารระดับสูง กรมการแพทย์) ในโอกาสเข้าศึกษาดูงาน พร้อมสัมภาษณ์ผู้บริหาร ณ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2562
ดูภาพกิจกรรมได้ที่:FB งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

มีนาคมเดือนแห่งการณรงค์ต้านภัยมะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรง

นายแพทย์วีรวุฒิ อิ่มสำราญ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม “มีนาคมเดือนแห่งการณรงค์ต้านภัยมะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรง” ภายในงานมีการจัดแสดงนิทรรศการความรู้เรื่องมะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรง สาธิตวิธีการส่องกล้องตรวจลำไส้ใหญ่และไส้ตรง ให้คำแนะนำเรื่องการดูแลทวารใหม่ที่ถูกต้อง และบริการตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรง ด้วยวิธี Fit Test ฟรี ณ ลาน OPD ชั้น 1 อาคารดำรงนิราดูร สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2562
ดูภาพกิจกรรมได้ที่:FB งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

Diagnosis on Cytology in FNA, Head and neck, Thyroid and Breast

ดร.ศุลีพร แสงกระจ่าง รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบสุขภาพ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เป็นประธานเปิดโครงการอบรมหลักสูตรเพิ่มพูนความรู้ Diagnosis on Cytology in FNA, Head and neck, Thyroid and Breast โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการตรวจวินิจฉัยทางเซลล์วิทยา และพัฒนาศักยภาพบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านเซลล์วิทยาให้มีความพร้อม และประสิทธิภาพในการตรวจวินิจฉัยโรคได้อย่างถูกต้องมีมาตรฐาน ณ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2562
ดูภาพกิจกรรมได้ที่:FB งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

สรุปโครงการบูรณาการงานโรคมะเร็งสัญจรของหน่วยงานด้านโรคมะเร็ง

นายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ พร้อมด้วยนายแพทย์ณรงค์ อภิกุลวณิช รองอธิบดีกรมการแพทย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงปฐมพร ศิรประภาศิริ และนายแพทย์วีรวุฒิ อิ่มสำราญ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ ร่วมให้ข้อเสนอแนะประเด็นการปฏิรูป 4 ด้าน (Function Reform, System Reform, Agenda Reform, Area Reform) ณ แก้วสมุย รีสอร์ท จังหวัดสุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2562
ดูภาพกิจกรรมได้ที่:FB งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ จัดโครงการมะเร็ง 7+1 สัญจร ครั้งที่ 2

นายแพทย์วีรวุฒิ อิ่มสำราญ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการบูรณาการงานโรคมะเร็งสัญจรของหน่วยงานด้านโรคมะเร็ง กรมการแพทย์ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 2 โดยมีผู้บริหารจากโรงพยาบาลมะเร็งส่วนภูมิภาค ทั้ง 7 แห่ง เข้าร่วมโครงการ ทั้งนี้ได้มีการจัดกิจกรรมระดมสมอง แบ่งกลุ่มกำหนดเป้าหมาย และติดตามการดำเนินงานในแต่ละด้าน รวมทั้งจัดทำแผนในระยะ 5 ปี ภายใต้ประเด็น การปฏิรูป 4 ด้าน (Function Reform,System Reform, Agenda Reform, Area Reform) ณ แก้วสมุย รีสอร์ท จังหวัดสุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2562
ดูภาพกิจกรรมได้ที่:FB งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ร่วมเสาวนาในหัวข้อ “ความรัก หักล้าง มะเร็ง”

นายแพทย์วีรวุฒิ อิ่มสำราญ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ พร้อมด้วยเรืออากาศเอกนายแพทย์สมชาย ธนะสิทธิชัย รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ รับมอบเงินบริจาคจากการจัดโครงการ Merigin Hair Share Now ปันผมปันสุข ซึ่งจัดโดยบริษัท มิตรมายา จำกัด พร้อมทั้งเสวนาในหัวข้อ “ความรัก หักล้าง มะเร็ง” ร่วมกับคุณชโลทร ศิวารัตน์ บรรณาธิการบริหารนิตยสารมิกซ์ คุณนาว ทิสานาฏ ศรศึก นักแสดงจากช่อง 7 สี และคุณออย ไอรีล ไตรสารศรี ผู้ก่อตั้งโครงการ Art for Cancer เพื่อส่งมอบกำลังใจให้แก่ผู้ป่วยโรคมะเร็ง ณ ลาน OPD ชั้น 1 อาคารดำรงนิราดูร สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2562
ดูภาพกิจกรรมได้ที่:FB งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ จัดอบรมการเตรียมยาเคมีบำบัดสำหรับเภสัชกร

นายแพทย์วีรวุฒิ อิ่มสำราญ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม“การเตรียมยาเคมีบำบัดสำหรับเภสัชกร” เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากรในการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็ง พัฒนาเทคนิคและเสริมสร้างทักษะการผสมยาเคมีบำบัดให้ได้มาตรฐานความปลอดภัย ณ โรงแรมเอเชีย กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2562
ดูภาพกิจกรรมได้ที่:FB งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

สถาบันมะเร็งแห่งชาติพบประชาชน

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ จัดโครงการสถาบันมะเร็งแห่งชาติพบประชาชน บรรยายพิเศษ เรื่อง “โรคมะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรง ไม่ใช่เรื่องไกลตัว” โดยมีแพทย์หญิงหทัยวรรณ ม่วงตาด แพทย์เฉพาะทางด้านโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ ณ ห้องประชุมสมชาย สมบูรณ์เจริญ ชั้น 5 อาคารดำรงนิราดูร สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2562
ดูภาพกิจกรรมได้ที่:FB งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

จัดอบรมหลักสูตรแนวทางการให้การปรึกษาผู้ป่วยโรคมะเร็ง

นางสาวอลิสา ช่วงอรุณ รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เป็นประธานเปิดการอบรมหลักสูตรแนวทางการให้การปรึกษาผู้ป่วยโรคมะเร็ง รุ่นที่ 8 (หลักสูตร 10 วัน) เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจ สามารถประเมินปัญหาและมีทักษะในการให้บริการปรึกษาสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็ง ณ โรงแรม เอส.ดี. อเวนิว กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2562
ดูภาพกิจกรรมได้ที่:FB งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

National Cancer Control Program and Cancer Treatment Service System in ASEAN Countries

นายแพทย์วีรวุฒิ อิ่มสำราญ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ เป็นวิทยากรในหัวข้อ National Cancer Control Program and Cancer Treatment Service System in ASEAN Countries ร่วมกับวิทยากรอีก 3 ประเทศ คือ อินโดนีเซีย สิงคโปร์ เมียนม่าร์ เพื่อบรรยายแผนยุทธศาสตร์การควบคุมโรคมะเร็งระดับชาติ และระบบการให้บริการด้านการรักษาโรคมะเร็งในส่วนของประเทศไทย ในการประชุมวิชาการครบรอบ 20 ปี โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง ณ อาคารบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง จังหวัดลำปาง เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562
ดูภาพกิจกรรมได้ที่:FB งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ยินดีกับผู้ผ่านการอบรม Chemotherapy Nursing

ดร.ศุลีพร แสงกระจ่าง รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบสุขภาพ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีปิดการอบรมและมอบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้ผ่านการอบรมหลักสูตร Chemotherapy Nursing Care และ Palliative Nursing Care สำหรับพยาบาล ซึ่งการจัดการอบรมครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากสถาบันมะเร็งแห่งชาติ โรงพยาบาลมะเร็งภูมิภาค และมหาวิทยาลัยเซนต์หลุยส์ ณ โรงพยาบาลมัณฑะเลย์ เมืองมัณฑะเลย์ ประเทศเมียนมาร์ เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562
ดูภาพกิจกรรมได้ที่:FB งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

สถาบันมะเร็งแห่งชาติจับมือราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ร่วมกับ ราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย ประชุมติดตามผลการดำเนินงาน “โครงการจัดทำแผนการดำเนินงานเพื่อขจัดปัญหามะเร็งปากมดลูก” เพื่อระดมความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการดำเนินงานจากผู้เชี่ยวชาญ โดยมีนายแพทย์วีรวุฒิ อิ่มสำราญ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ เป็นประธาน ณ ห้องประชุม 2 อาคาร 1 กรมการแพทย์ เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562
ดูภาพกิจกรรมได้ที่:FB งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ รับมอบวิกผมเพื่อส่งต่อผู้ป่วยมะเร็ง

นางธีราพร หลาบเลิศบุญ รักษาการรองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล สถาบันมะเร็งแห่งชาติ รับมอบวิกผมจาก บริษัท นิวราวัณแฮร์เซ็นเตอร์ จำกัด เพื่อส่งต่อให้กับผู้ป่วยโรคมะเร็งที่สูญเสียเส้นผมจากการรักษาด้วยยาเคมีบำบัด ณ บริเวณหน้าหอผู้ป่วย ชั้น 6 อาคารวิเคราะห์บำบัดโรคมะเร็ง สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562
ดูภาพกิจกรรมได้ที่:FB งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

Chemotherapy Nursing care และ Palliative Cancer Nursing Care

นายแพทย์วีรวุฒิ อิ่มสำราญ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ นำคณะผู้บริหาร แพทย์ และพยาบาล จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Chemotherapy Nursing care และ Palliative Cancer Nursing Care สำหรับพยาบาล โดยมี Dr Kyaw Kan Kaung, Director of NCD, Ministry of Heath and Sports ให้การต้อนรับ และทีมวิทยากรจากสถาบันมะเร็งแห่งชาติ มหาวิทยาลัยเซ็นต์หลุยส์ และผู้เชี่ยวชาญจากประเทศมาเลเซีย ร่วมบรรยายเพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ และประสบการณ์ด้านการพยาบาลและการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย ณ โรงพยาบาลมัณฑะเลย์ เมืองมัณฑะเลย์ ประเทศเมียนมาร์ เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562
ดูภาพกิจกรรมได้ที่:FB งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

ขอเชิญเจ้าหน้าที่สถาบันมะเร็งแห่งชาติ และผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม
มีนาคมเดือนแห่งการรณรงค์ต้านภัยมะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรง

ระกว่างวันที่ 5-7 มีนาคม 2562 เวลา 08.30-12.00 น. ณ ลาน OPD ชั้น 1 อาคารดำรงนิราดูร สถาบันมะเร็งแห่งชาติ
ขอเชิญร่วมเปิดงาน วันที่ 5 มีนาคม 2562 เวลา 9.00 น.
ดูภาพกิจกรรมได้ที่:FB งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

จัดอบรมหลักสูตรอาเซียน Advance ICD-O3 Coding

นายแพทย์วีรวุฒิ อิ่มสำราญ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “Advance ICD-O3 Coding” เพื่อสนับสนุนการจัดทำทะเบียนมะเร็งของกลุ่มประเทศอาเซียน ให้ได้มาตรฐานตามองค์การอนามัยโลก (WHO) โดยมีบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำทะเบียนมะเร็งจากภูมิภาคอาเซียน จำนวน 6 ประเทศ เข้าร่วมการอบรม ณ โรงแรมตะวันนา กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562
ดูภาพกิจกรรมได้ที่:FB งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

ประชุมคณะกรรมการอำนวยการคุณภาพ (QST) ครั้งที่ 1/2562

นายแพทย์วีรวุฒิ อิ่มสำราญ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการอำนวยการคุณภาพ (Quality Steering Team : QST) ครั้งที่ 1/2562 เพื่อปรึกษาหารือถึงความก้าวหน้าและผลการดำเนินงานของทีมพัฒนาคุณภาพ โดยมีคณะผู้บริหาร และคณะกรรมการอำนวยการคุณภาพ ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสมชาย สมบูรณ์เจริญ ชั้น 5 อาคารดำรงนิราดูร สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562
ดูภาพกิจกรรมได้ที่:FB งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

ประชุมปรึกษาหารือ เรื่องมะเร็งกระดูกร่วมกับโรงพยาบาลเลิดสิน

นายแพทย์วีรวุฒิ อิ่มสำราญ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ พร้อมด้วยนายแพทย์สมพงษ์ ตันจริยภรณ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเลิดสิน เรืออากาศเอกนายแพทย์สมชาย ธนะสิทธิชัย รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ ดร.ศุลีพร แสงกระจ่าง รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบสุขภาพ ทีมแพทย์และนักวิจัยของสถาบันมะเร็งแห่งชาติ ร่วมประชุมปรึกษาหารือเรื่องมะเร็งกระดูกและมะเร็งอวัยวะอื่นๆ เพื่อพัฒนาการรักษาผู้ป่วย การจัดเก็บฐานข้อมูล และการวิจัยด้านโรคมะเร็ง ณ โรงพยาบาลเลิดสิน เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562
ดูภาพกิจกรรมได้ที่:FB งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ จัดกิจกรรมทำบุญประจำเดือนเกิดให้แก่บุคลากร

เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 สถาบันมะเร็งแห่งชาติ จัดกิจกรรมทำบุญประจำเดือนเกิดให้แก่บุคลากร โดยมีผู้ป่วยในร่วมกิจกรรม ณ บริเวณหน้าหอผู้ป่วย ชั้น 6 อาคารวิเคราะห์บำบัดโรคมะเร็ง สถาบันมะเร็งแห่งชาติ
ดูภาพกิจกรรมได้ที่:FB งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

อบรมการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกแนวใหม่ (HPV testing)

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ร่วมกับ ราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทยและเขตบริการสุขภาพที่ 11 จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกแนวใหม่ (HPV testing)” โดยมี ดร.ศุลีพร แสงกระจ่าง รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบสุขภาพ และนายแพทย์ปิยวัฒน์ เลาวหุตานนท์ หัวหน้ากลุ่มงานมะเร็งนรีเวช สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เป็นวิทยากรให้ความรู้ ซึ่งมีบุคลากรทางการแพทย์เข้าร่วมอบรม จำนวนทั้งสิ้น 100 คน ณ ห้องบรรจงแกรนด์บอลรูม โรงแรมบรรจงบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562
ดูภาพกิจกรรมได้ที่:FB งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

วิ่งทั่วไทย เพื่อโลกไร้มะเร็ง

แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการและสถานที่แข่งขัน จากเหตุของการเลื่อนการจัดกิจกรรม ที่ได้เรียนให้พี่ ๆ เพื่อน ๆ นักวิ่งทราบไปแล้วนั้น การจัดกิจกรรม "วิ่งทั่วไทย เพื่อโลกไร้มะเร็ง" โดย สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ใคร่ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี่ ทางคณะกรรมการผู้ดำเนินการจัดกิจกรรมทุกฝ่าย น้อมรับคำตำหนิของทุกท่าน ทั้งนี้จะได้พัฒนาและปรับปรุงในโอกาสต่อ ๆ ไป กำหนดการแข่งขันใหม่ >>> วันอาทิตย์ที่ 31 มีนาคม 2562 สถานที่แข่งขันใหม่ >>> ลานอเนกประสงค์ คุ้งบางกระเจ้า, จังหวัดสมุทรปราการ รายละเอียดของการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ
ตรวจสอบข้อมูล
แผนที่การเดินทางไปยังสนามแข่งขัน
ข้อมูลเพิ่มเติม >>> 062-419-6606 (เวลา 10.00-17.00น. เว้นวันเสาร์-อาทิตย์)
Facebook : วิ่งทั่วไทย เพื่อโลกไร้มะเร็ง

• --------------------------------------------------------------------------------- •

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ จัดอบรมการให้รหัสโรค ICD-10 ขั้นพื้นฐาน

นายแพทย์วีรวุฒิ อิ่มสำราญ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การให้รหัสโรค ICD-10 ขั้นพื้นฐาน” เพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะ สำหรับแพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ ให้มีความรู้ความเข้าใจในการให้รหัสโรค ICD-10 ขั้นพื้นฐาน โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์อุทัย ทับทอง วิทยาจารย์ปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข กาญจนาภิเษก เป็นผู้บรรยายให้ความรู้ ณ ห้องประชุมสมชาย สมบูรณ์เจริญ ชั้น 5 อาคารดำรงนิราดูร สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562

ดูภาพกิจกรรมได้ที่:FB งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ถวายแจกันดอกไม้และร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

นายแพทย์วีรวุฒิ อิ่มสำราญ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ พร้อมคณะผู้บริหาร ถวายแจกันดอกไม้และร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ให้ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ววัน มีพระพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงยิ่งๆ ขึ้นไป เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจของปวงชนชาวไทยตลอดไป ณอาคารศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ โรงพยาบาลรามาธิบดี เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562

ดูภาพกิจกรรมได้ที่:FB งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ จัดอบรมการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน

นายแพทย์วีรวุฒิ อิ่มสำราญ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ เป็นประธานเปิดการอบรม “การสร้างค่านิยมที่ดีในการปฏิบัติงานด้านการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน” เพื่อสร้างวัฒนธรรมองค์กร ค่านิยม และยกระดับจิตสำนึกความรับผิดชอบของบุคลากร ให้ปลอดจากการทุจริตคอร์รัปชันในการปฏิบัติงาน ก่อให้เกิดประโยชน์แก่องค์กรและผู้รับบริการ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ประหยัด พวงจำปา รองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เป็นวิทยากรให้ความรู้ ณ ห้องประชุมสมชาย สมบูรณ์เจริญ ชั้น 5 อาคารดำรงนิราดูร สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562

ดูภาพกิจกรรมได้ที่:FB งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

ติดตามผลการดำเนินโครงการคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรงระดับชาติ

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ร่วมกับ เขตบริการสุขภาพที่ 11 จัดการประชุมการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน ของบุคลากรทางการแพทย์ ในการดำเนินโครงการคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่ และไส้ตรงระดับชาติ เพื่อรับฟังปัญหาและหาแนวทางการแก้ไข การดำเนินงานโครงการคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรงระดับชาติ โดยมีแพทย์หญิงนิธิมา ศรีเกตุ รองผู้อำนวยการด้านวิชาการและการแพทย์ โรงพยาบาลมะเร็งสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในพิธีเปิด ดร.ศุลีพร แสงกระจ่าง รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบสุขภาพ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กล่าวรายงาน ซึ่งมีพยาบาลวิชาชีพและผู้เกี่ยวข้องในการดำเนินงานโครงการเข้าร่วมอบรม จำนวน 100 คน ณ ห้องบรรจงแกรนด์บอลรูม โรงแรมบรรจงบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562

ดูภาพกิจกรรมได้ที่:FB งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ยินดีกับผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรการพยาบาล ผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับยาเคมีบำบัด

นางสาวอลิสา ช่วงอรุณ รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีปิดพร้อมมอบประกาศนียบัตร ให้แก่ผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็ง ที่ได้รับยาเคมีบำบัด (หลักสูตร 1 เดือน) ณ ห้องประชุมสมชาย สมบูรณ์เจริญ ชั้น 5 อาคารดำรงนิราดูร สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562

ดูภาพกิจกรรมได้ที่:FB งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

CPG โรคมะเร็งกระเพาะปัสสาวะ

เรืออากาศเอกนายแพทย์สมชาย ธนะสิทธิชัย รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เป็นประธานการประชุมโครงการจัดทำแนวทางการตรวจวินิจฉัยและรักษา (CPG) โรคมะเร็งกระเพาะปัสสาวะ ครั้งที่ 1 ร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิจากราชวิทยาลัยฯ สมาคมวิชาชีพฯ โดยมีผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งภูมิภาคเข้าร่วมประชุม ณ โรงแรมเดอะสุโกศล ถนนศรีอยุธยา กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562

ดูภาพกิจกรรมได้ที่:FB งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

รณรงค์ 4 กุมภาพันธ์ วันมะเร็งโลก (World Cancer Day)

4 กุมภาพันธ์ ของทุกปี องค์กร Union for International Cancer Control (UICC) กำหนดให้เป็นวันมะเร็งโลก (World Cancer Day) สำหรับปี 2562-2564 หัวข้อหลักในการรณรงค์ คือ “I Am And I Will” ดังนั้น สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ จึงจัดกิจกรรม “สัปดาห์วันมะเร็งโลก”ประจำปี 2562 เพื่อสร้างความตระหนักและความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง ในการหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงเพื่อป้องกันและควบคุมโรคมะเร็งให้แก่ประชาชนทั่วไป โดยมีนายแพทย์วีรวุฒิ อิ่มสำราญ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีเปิด ซึ่งภายในงานมีการจัดแสดงนิทรรศการความรู้เรื่องโรคมะเร็ง ตัวอย่างชิ้นเนื้อมะเร็ง อาหารก่อมะเร็ง และตัวอย่างอาหารต้านมะเร็ง ณ ลาน OPD ชั้น 1 อาคารดำรงนิราดูร สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562

เข้าดูภาพกิจกรรมได้ที่ facebook สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

กิจกรรม “Let’s Feel Good”

นายแพทย์วีรวุฒิ อิ่มสำราญ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ เป็นประธานในกิจกรรม “Let’s Feel Good” จัดโดย บริษัท บู๊ทส์ รีเทล (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อสร้างกำลังใจ แบ่งปันความสุข และมอบความมั่นใจ ให้แก่ผู้ป่วยของสถาบันมะเร็งแห่งชาติ ซึ่งกิจกรรมประกอบด้วยการเรียนรู้การดูแลฟื้นฟูผิว และเทคนิคการแต่งหน้าสำหรับชีวิตประจำวัน ณ ห้องประชุมสมชาย สมบูรณ์เจริญ ชั้น 5 อาคารดำรงนิราดูร สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562

เข้าดูภาพกิจกรรมได้ที่ facebook สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

เยี่ยมชม Immunotherapy และ Genetic Center คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

นายแพทย์วีรวุฒิ อิ่มสำราญ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ พร้อมด้วย เรืออากาศเอกนายแพทย์สมชาย ธนะสิทธิชัย รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ ดร.ศุลีพร แสงกระจ่าง รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบสุขภาพ ทีมแพทย์ และนักวิจัยของสถาบันมะเร็งแห่งชาติ เยี่ยมชมและศึกษาดูงานด้าน Immunotherapy และ Genetic Center ณ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562

เข้าดูภาพกิจกรรมได้ที่ facebook สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

ร่วมจัดนิทรรศการ“วันมะเร็งโลก” ณ โรงพยาบาลศิริราช

นายแพทย์วีรวุฒิ อิ่มสำราญ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ นำทีมบุคลากรสถาบันมะเร็งแห่งชาติ ร่วมจัดแสดงนิทรรศการในงานสัปดาห์วันมะเร็งโลก ประจำปี 2562 ซึ่งจัดโดยสถานวิทยามะเร็งศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจ ตระหนักถึงการดูแลตนเอง ไม่ว่าจะเป็นด้านการป้องกัน-ดูแล สิ่งแวดล้อม อาหาร และเสริมสร้างกำลังใจ ณ ศาลาศิริราช 100 ปี โรงพยาบาลศิริราช เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562

เข้าดูภาพกิจกรรมได้ที่ facebook สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

4 กุมภาพันธ์ วันมะเร็งโลก

ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับ Campaign ”I AM AND I WILL” โดยการสร้าง Poster และ share ข้อความดี เพื่อรณรงค์วันมะเร็งโลก 4 กุมภาพันธ์นี้
Click facebook World Cancer Day 2019 Thailand

• --------------------------------------------------------------------------------- •

ด่วน! เลื่อนงานวิ่งสนามพุทธมณฑล งานวิ่งมะเร็ง 3 กพ. 62

เพราะเรื่องสุขภาพสำคัญกว่าสิ่งอื่นใด จากการที่ทีมงานของสถาบันมะเร็งแห่งชาติได้ลงตรวจค่า PM2.5 ในสถานที่แข่งขันจริง ณ พุทธมณฑล ในช่วงเวลา 6 โมงเช้าของวันที่ 29-31 มค. 62 เท่ากับ 113-129 และไม่มีทีท่าจะลดลงจนถึงวันจัดงาน สถานการณ์ยังน่าเป็นห่วงมาก จึงจำเป็นต้องขอเลื่อนงานวิ่งทั่วไทย เพื่อโลกไร้มะเร็ง ของสนามพุทธมณฑลออกไปก่อน รอจนสภาพอากาศดีกว่านี้ก่อน ค่อยออกมาวิ่งเพื่อสุขภาพกันใหม่ รายละเอียดจะแจ้งให้ทราบภายหลังนะครับ สนามธัญบุรีก็งดเช่นกัน ส่วนอีก 6 สนามที่จังหวัด ชลบุรี ลพบุรี ลำปาง อุดรธานี อุบลราชธานี สุราษฎร์ธานี ณ เวลานี้ ยังจัดงานตามเดิมครับ คณะผู้จัดงานต้องกราบขออภัยไว้ ณ ที่นี้ด้วยครับ

ประกาศแถลงการณ์เลื่อนงาน"วิ่งทั่วไทย เพื่อโลกไร้มะเร็ง"

• --------------------------------------------------------------------------------- •

จัดประชุม Tele Conference ครั้งที่ 3/2562

นายแพทย์ณรงค์ อภิกุลวณิช รองอธิบดีกรมการแพทย์ เป็นประธานการประชุม Tele Conference ครั้งที่ 3/2562 เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานของหน่วยงานด้านโรคมะเร็ง กรมการแพทย์ โดยมีนายแพทย์วีรวุฒิ อิ่มสำราญ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ พร้อมด้วยผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งภูมิภาคทั้ง 7 แห่ง คณะผู้บริหารและบุคลากรที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารสันทนาการ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562

เข้าดูภาพกิจกรรมได้ที่ facebook : งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

ต้อนรับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือศึกษาดูงาน

นางสาวอลิสา ช่วงอรุณ รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล ต้อนรับนักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานเครื่องวัดแขนบวมแบบพกพา (Portable Arm Lymphedema Diagnostic) ณ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2562

เข้าดูภาพกิจกรรมได้ที่ facebook : งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

Basic Principle of Colposcopy and Management of Abnormal Cervical

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ร่วมกับ โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง และชมรมคอลโปสโคปีและพยาธิสภาพปากมดลูกแห่งประเทศไทย จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Basic Principle of Colposcopy and Management of Abnormal Cervical Cancer Screening เพื่อพัฒนาศักยภาพของแพทย์สูติ-นรีเวช และพยาบาลวิชาชีพ ให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในการรักษาผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูกและการใช้กล้อง Colposcopy & LEEP โดยมีนายแพทย์ณัฐพงศ์ วงศ์วิวัฒน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ เป็นประธานในพิธีเปิด นายแพทย์อดิศัย ภัตตาตั้ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งลำปาง กล่าวรายงาน ซึ่งมีแพทย์และพยาบาลวิชาชีพ จำนวน 90 คน เข้าร่วมอบรม ณ ห้องประชุมสุรทัศน์ พงษ์นิกร โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2562

เข้าดูภาพกิจกรรมได้ที่ facebook : งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

อบรมพัฒนาศักยภาพนักฟิสิกส์การแพทย์เฉพาะทาง

นายแพทย์วีรวุฒิ อิ่มสำราญ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพนักฟิสิกส์การแพทย์เฉพาะทางด้านรังสีรักษา (หลักสูตร 6 สัปดาห์) เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความชำนาญให้แก่นักฟิสิกส์การแพทย์ เกี่ยวกับการใช้เครื่องมือ และการให้การรักษาที่มีความจำเพาะในทางรังสีการรักษา ณ ห้องประชุมมูลนิธิสถาบันมะเร็งแห่งชาติ ชั้น 4 อาคารดำรงนิราดูร สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2562

เข้าดูภาพกิจกรรมได้ที่ facebook : งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เยี่ยมชม Immunotherapy Center

นายแพทย์วีรวุฒิ อิ่มสำราญ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ เรืออากาศเอกนายแพทย์สมชาย ธนะสิทธิชัย รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ ดร.ศุลีพร แสงกระจ่าง รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบสุขภาพ และคณะผู้บริหารสถาบันมะเร็งแห่งชาติ เยี่ยมชมและศึกษาดูงาน Immunotherapy Center และ Genetics Center ณ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์หาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2562

เข้าดูภาพกิจกรรมได้ที่ facebook : งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการ สรุปผลการดำเนินงาน Service Plan สาขาโรคมะเร็ง ประจำปีงบประมาณ 2562

ดาวโหลดเอกสาร

• --------------------------------------------------------------------------------- •

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ยกย่องแพทย์ทำความดีเพื่อสังคม

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ โดยนายแพทย์วีรวุฒิ อิ่มสำราญ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ มอบเกียรติบัตรให้แก่ แพทย์หญิงหนึ่งฤทัย โอฬารนภาลัย นายแพทย์ชำนาญการ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เพื่อยกย่องเชิดชูคุณความดีเพื่อสังคม จากการช่วยเหลือหญิงคลอดบุตรภายในรถยนต์ ร่วมกับ ตำรวจจราจรโครงการพระราชดำริ ณ บริเวณทางด่วนพระราม 4 กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา

เข้าดูภาพกิจกรรมได้ที่ facebook : งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

ต้อนรับผู้บริหารระดับสูง จากกระทรวงสาธารณสุขประเทศเกาหลี

นายแพทย์วีรวุฒิ อิ่มสำราญ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ กล่าวต้อนรับคณะผู้บริหารระดับสูงจาก กระทรวงสาธารณสุขสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี โดยมี ดร.ศุลีพร แสงกระจ่าง รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบสุขภาพ เป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง “National Cancer institute management and its activities”ในโอกาสเข้าศึกษาดูงาน ณ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2562

เข้าดูภาพกิจกรรมได้ที่ facebook : งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

สรุปผลการดำเนินงานตาม Service Plan สาขาโรคมะเร็ง

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “สรุปผลการดำเนินงานตาม Service Plan สาขาโรคมะเร็ง ประจำปีงบประมาณ 2561” โดยมีนายแพทย์ณรงค์ อภิกุลวณิช รองอธิบดีกรมการแพทย์ เป็นประธานในพิธี นายแพทย์วีรวุฒิ อิ่มสำราญ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ กล่าวรายงาน ซึ่งการจัดประชุมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อรับทราบปัญหาอุปสรรค การดำเนินงานจากการดำเนินงาน Service Plan สาขาโรคมะเร็ง ทั้ง 12 เขตสุขภาพ จัดทำข้อเสนอแนะหาแนวทางการแก้ไขปัญหาร่วมกัน และการประกวดผลงาน Best Practice Service Plan สาขาโรคมะเร็ง แยกตาม 7 ยุทธศาสตร์ ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพมหานคร มีผู้เข้าร่วมประชุมจากทั้ง 12 เขตสุขภาพ จำนวนทั้งสิ้น 250 คน เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2562

เข้าดูภาพกิจกรรมได้ที่ facebook : งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

ร่วมตัดสินกิจกรรมเสริมทักษะด้านนวัตกรรมและการแข่งขันนวัตกรรม

นายแพทย์วีรวุฒิ อิ่มสำราญ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ ร่วมเป็นกรรมการตัดสินกิจกรรมเสริมทักษะด้านนวัตกรรมและการแข่งขันนวัตกรรมภายใน 24 ชั่วโมง (Startup Thailand Hours innovation – National League) ในหัวข้อ “การแก้ปัญหาเส้นผมที่ได้รับบริจาคของสถาบันมะเร็งแห่งชาติ” ซึ่งจัดโดยสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ หอประชุมเกษม จาติกวณิช ชั้น 9 อาคาร ท.102 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) บางกรวย นนทบุรี เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2562

เข้าดูภาพกิจกรรมได้ที่ facebook : งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

ประชุมแผนการประกันคุณภาพ

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ร่วมกับ ศูนย์ความร่วมมือ ไทย-สหรัฐ ด้านสาธารณสุข จัดการประชุมนักเทคนิคการแพทย์ 12 เขตสุขภาพ เพื่อวางแผนการประกันคุณภาพสำหรับการใช้ชุดทดสอบ FIT ในโครงการตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรงระดับชาติ โดยมีเรืออากาศเอกนายแพทย์สมชาย ธนะสิทธิชัย รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีเปิด ดร.ศุลีพร แสงกระจ่าง รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบสุขภาพ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กล่าวรายงาน ซึ่งมีนักเทคนิคการแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์เข้าร่วมประชุม จำนวน 30 คน ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2562

เข้าดูภาพกิจกรรมได้ที่ facebook : งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

ออกหน่วยงาน“อุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์”

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ ให้บริการออกหน่วยปฐมพยาบาลสำหรับประชาชนที่เข้าร่วมงาน “อุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์” ณ พระลานพระราชวังดุสิต และสนามเสือป่า เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2562

เข้าดูภาพกิจกรรมได้ที่ facebook : งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

การประชุมผู้บริหารสถาบันมะเร็งแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2562

นายแพทย์วีรวุฒิ อิ่มสำราญ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ เป็นประธานในการประชุมผู้บริหารสถาบันมะเร็งแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2562 เพื่อปรึกษาหารือข้อราชการ ณ ห้องประชุมสมชาย สมบูรณ์เจริญ ชั้น 5 อาคารดำรงนิราดูร สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2562

เข้าดูภาพกิจกรรมได้ที่ facebook : งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

ร่วมโครงการบูรณาการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เพื่อดูแลประชาชน

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ออกหน่วยให้บริการสาธารณสุข ในโครงการบูรณาการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เพื่อดูแลประชาชน อุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ ศูนย์เยาวชนคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2562

เข้าดูภาพกิจกรรมได้ที่ facebook : งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

ออกหน่วยงาน “อุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์”

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ ให้บริการออกหน่วยปฐมพยาบาล สำหรับประชาชนที่เข้าร่วมงาน “อุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์” ณ พระลานพระราชวังดุสิต และสนามเสือป่า ระหว่างวันที่ 12-14 มกราคม 2562

เข้าดูภาพกิจกรรมได้ที่ facebook : งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

หลักสูตรการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับยาเคมีบำบัด

นายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมหลักสูตร การพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับยาเคมีบำบัด (หลักสูตร 1 เดือน) โดยมีนายแพทย์วีรวุฒิ อิ่มสำราญ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ กล่าวรายงาน หลักสูตรนี้จัดขึ้นเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรที่ทำหน้าที่ดูแลผู้ป่วยมะเร็งให้มีความรู้ ความเข้าใจ สามารถให้คำแนะนำเกี่ยวกับการรักษาโรคมะเร็งด้วยยาเคมีบำบัด อย่างมีมาตรฐานและปลอดภัยต่อผู้ป่วย ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2562

เข้าดูภาพกิจกรรมได้ที่ facebook : งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

NCI จัดอบรมศัลยแพทย์ในการให้ยาเคมีบำบัด

นายแพทย์ณรงค์ อภิกุลวณิช รองอธิบดีกรมการแพทย์ เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมศัลยแพทย์ในการให้ยาเคมีบำบัด ซึ่งสถาบันมะเร็งแห่งชาติ จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างการพัฒนางาน และขีดความสามารถของแพทย์ในเรื่องของวิธีป้องกัน และรักษาผลข้างเคียงต่างๆ เพื่อทำให้ผู้ป่วยโรคมะเร็งได้รับการรักษาอย่างตรงจุดรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2562

เข้าดูภาพกิจกรรมได้ที่ facebook : งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

ประชุม Video Conference โครงการบูรณาการงานโรคมะเร็งสัญจรครั้งที่2

นายแพทย์ณรงค์ อภิกุลวณิช รองอธิบดีกรมการแพทย์ เป็นประธานการประชุม Video Conference โครงการบูรณาการงานโรคมะเร็งสัญจร ครั้งที่ 2 เพื่อติดตามความก้าวหน้าและเตรียมความพร้อมก่อนเข้าร่วมโครงการฯ ของหน่วยงานด้านโรคมะเร็ง กรมการแพทย์ พ.ศ.2562 โดยมีนายแพทย์วีรวุฒิ อิ่มสำราญ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ พร้อมด้วยนายแพทย์อาคม ชัยวีระวัฒนะ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งภูมิภาค คณะผู้บริหาร และบุคลากรที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารสันทนาการ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2562

เข้าดูภาพกิจกรรมได้ที่ facebook : งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ รณรงค์ป้องกันมะเร็งปากมดลูก

นายแพทย์วีรวุฒิ อิ่มสำราญ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ เป็นประธานเปิดกิจกรรม “สัปดาห์รณรงค์ป้องกันมะเร็งปากมดลูก” โดยมีการจัดแสดงนิทรรศการความรู้ ตัวอย่างชิ้นเนื้อมะเร็ง อาหาร ผัก-ผลไม้ป้องกันมะเร็ง รับชมภาพยนตร์สั้นที่ได้รับรางวัลจากการประกวด “NCI SHORT FILM AWARD 2018” และเสวนาวิชาการ ในหัวข้อ “ตอบปัญหาคาใจเกี่ยวกับมะเร็งปากมดลูก” จากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านมะเร็งนรีเวช ณ ลาน OPD ชั้น 1 อาคารดำรงนิราดูร สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2562

เข้าดูภาพกิจกรรมได้ที่ facebook : งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

ต้อนรับนิสิตนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

เรืออากาศเอกนายแพทย์สมชาย ธนะสิทธิชัย รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กล่าวปฐมนิเทศและตอนรับนิสิตนักศึกษา จากมหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และจุฬาลงกรณ์ลงมหาวิทยาลัย ในโอกาสเข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพโภชนบำบัดทางการแพทย์ ณ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2562

เข้าดูภาพกิจกรรมได้ที่ facebook : งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

อบรม Oncology Nursing Course

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ร่วมกับ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ จัดการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็ง รุ่นที่ 21 (Oncology Nursing Course) โดยมีนายแพทย์ณรงค์ อภิกุลวณิช รองอธิบดีกรมการแพทย์ เป็นประธานในพิธีเปิด นายแพทย์วีรวุฒิ อิ่มสำราญ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ กล่าวรายงาน ซึ่งการจัดการอบรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถในการดูแลผู้ป่วยมะเร็งอย่างมีประสิทธิภาพ ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2562

เข้าดูภาพกิจกรรมได้ที่ facebook : งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

ร่วมรับฟังการประชุม Thursday Meeting (THM) ผ่านทาง VDO Conference

เรืออากาศเอกนายแพทย์สมชาย ธนะสิทธิชัย รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ พร้อมด้วยนายสมศักดิ์ วงศานราธิบ รองผู้อำนวยการด้านอำนวยการ ดร.ศุลีพร แสงกระจ่าง รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบสุขภาพ นางสาวอลิสา ช่วงอรุณ รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล และบุคลากรสถาบันมะเร็งแห่งชาติ ร่วมรับฟังการประชุม Thursday Meeting (THM) ผ่านทาง VDO Conference เพื่อรับฟังความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน ตลอดจนนโยบายต่างๆของกรมการแพทย์ ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารสันทนาการ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2562

เข้าดูภาพกิจกรรมได้ที่ facebook : งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

พิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2562

นายแพทย์วีรวุฒิ อิ่มสำราญ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และบุคลากรสถาบันมะเร็งแห่งชาติ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระภิกษุสงฆ์ จำนวน 51 รูป เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2562 ณ ห้องประชุมสมชาย สมบูรณ์เจริญ ชั้น 5 อาคารดำรงนิราดูร สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2562

เข้าดูภาพกิจกรรมได้ที่ facebook : งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ต้อนรับโรงพยาบาลกลาง ศึกษาดูงานทะเบียนมะเร็ง

ดร.ศุลีพร แสงกระจ่าง รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบสุขภาพ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ให้การต้อนรับนายแพทย์เพชรพงษ์ กำจรกิจการ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกลาง และคณะผู้บริหาร ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน การจัดทำทะเบียนมะเร็งของประเทศไทยและการใช้โปรแกรม Thai Cancer Based พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการพัฒนางานทะเบียนมะเร็งให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ณ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2561

เข้าดูภาพกิจกรรมได้ที่ facebook : งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

รวมภาพกิจกรรมอื่นๆ หลังปี 2561
รวมภาพกิจกรรมอื่นๆ หลังปี 2560