สถาบันมะเร็งแห่งชาติ รวมภาพกิจกรรม

อบรมการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกแนวใหม่ (HPV testing)

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ร่วมกับ ราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทยและเขตบริการสุขภาพที่ 11 จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกแนวใหม่ (HPV testing)” โดยมี ดร.ศุลีพร แสงกระจ่าง รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบสุขภาพ และนายแพทย์ปิยวัฒน์ เลาวหุตานนท์ หัวหน้ากลุ่มงานมะเร็งนรีเวช สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เป็นวิทยากรให้ความรู้ ซึ่งมีบุคลากรทางการแพทย์เข้าร่วมอบรม จำนวนทั้งสิ้น 100 คน ณ ห้องบรรจงแกรนด์บอลรูม โรงแรมบรรจงบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562
ดูภาพกิจกรรมได้ที่:FB งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

วิ่งทั่วไทย เพื่อโลกไร้มะเร็ง

แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการและสถานที่แข่งขัน จากเหตุของการเลื่อนการจัดกิจกรรม ที่ได้เรียนให้พี่ ๆ เพื่อน ๆ นักวิ่งทราบไปแล้วนั้น การจัดกิจกรรม "วิ่งทั่วไทย เพื่อโลกไร้มะเร็ง" โดย สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ใคร่ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี่ ทางคณะกรรมการผู้ดำเนินการจัดกิจกรรมทุกฝ่าย น้อมรับคำตำหนิของทุกท่าน ทั้งนี้จะได้พัฒนาและปรับปรุงในโอกาสต่อ ๆ ไป กำหนดการแข่งขันใหม่ >>> วันอาทิตย์ที่ 31 มีนาคม 2562 สถานที่แข่งขันใหม่ >>> ลานอเนกประสงค์ คุ้งบางกระเจ้า, จังหวัดสมุทรปราการ รายละเอียดของการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ
ตรวจสอบข้อมูล
แผนที่การเดินทางไปยังสนามแข่งขัน
ข้อมูลเพิ่มเติม >>> 062-419-6606 (เวลา 10.00-17.00น. เว้นวันเสาร์-อาทิตย์)
Facebook : วิ่งทั่วไทย เพื่อโลกไร้มะเร็ง

• --------------------------------------------------------------------------------- •

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ จัดอบรมการให้รหัสโรค ICD-10 ขั้นพื้นฐาน

นายแพทย์วีรวุฒิ อิ่มสำราญ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การให้รหัสโรค ICD-10 ขั้นพื้นฐาน” เพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะ สำหรับแพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ ให้มีความรู้ความเข้าใจในการให้รหัสโรค ICD-10 ขั้นพื้นฐาน โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์อุทัย ทับทอง วิทยาจารย์ปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข กาญจนาภิเษก เป็นผู้บรรยายให้ความรู้ ณ ห้องประชุมสมชาย สมบูรณ์เจริญ ชั้น 5 อาคารดำรงนิราดูร สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562

ดูภาพกิจกรรมได้ที่:FB งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ถวายแจกันดอกไม้และร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

นายแพทย์วีรวุฒิ อิ่มสำราญ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ พร้อมคณะผู้บริหาร ถวายแจกันดอกไม้และร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ให้ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ววัน มีพระพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงยิ่งๆ ขึ้นไป เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจของปวงชนชาวไทยตลอดไป ณอาคารศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ โรงพยาบาลรามาธิบดี เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562

ดูภาพกิจกรรมได้ที่:FB งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ จัดอบรมการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน

นายแพทย์วีรวุฒิ อิ่มสำราญ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ เป็นประธานเปิดการอบรม “การสร้างค่านิยมที่ดีในการปฏิบัติงานด้านการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน” เพื่อสร้างวัฒนธรรมองค์กร ค่านิยม และยกระดับจิตสำนึกความรับผิดชอบของบุคลากร ให้ปลอดจากการทุจริตคอร์รัปชันในการปฏิบัติงาน ก่อให้เกิดประโยชน์แก่องค์กรและผู้รับบริการ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ประหยัด พวงจำปา รองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เป็นวิทยากรให้ความรู้ ณ ห้องประชุมสมชาย สมบูรณ์เจริญ ชั้น 5 อาคารดำรงนิราดูร สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562

ดูภาพกิจกรรมได้ที่:FB งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

ติดตามผลการดำเนินโครงการคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรงระดับชาติ

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ร่วมกับ เขตบริการสุขภาพที่ 11 จัดการประชุมการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน ของบุคลากรทางการแพทย์ ในการดำเนินโครงการคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่ และไส้ตรงระดับชาติ เพื่อรับฟังปัญหาและหาแนวทางการแก้ไข การดำเนินงานโครงการคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรงระดับชาติ โดยมีแพทย์หญิงนิธิมา ศรีเกตุ รองผู้อำนวยการด้านวิชาการและการแพทย์ โรงพยาบาลมะเร็งสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในพิธีเปิด ดร.ศุลีพร แสงกระจ่าง รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบสุขภาพ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กล่าวรายงาน ซึ่งมีพยาบาลวิชาชีพและผู้เกี่ยวข้องในการดำเนินงานโครงการเข้าร่วมอบรม จำนวน 100 คน ณ ห้องบรรจงแกรนด์บอลรูม โรงแรมบรรจงบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562

ดูภาพกิจกรรมได้ที่:FB งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ยินดีกับผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรการพยาบาล ผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับยาเคมีบำบัด

นางสาวอลิสา ช่วงอรุณ รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีปิดพร้อมมอบประกาศนียบัตร ให้แก่ผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็ง ที่ได้รับยาเคมีบำบัด (หลักสูตร 1 เดือน) ณ ห้องประชุมสมชาย สมบูรณ์เจริญ ชั้น 5 อาคารดำรงนิราดูร สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562

ดูภาพกิจกรรมได้ที่:FB งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

CPG โรคมะเร็งกระเพาะปัสสาวะ

เรืออากาศเอกนายแพทย์สมชาย ธนะสิทธิชัย รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เป็นประธานการประชุมโครงการจัดทำแนวทางการตรวจวินิจฉัยและรักษา (CPG) โรคมะเร็งกระเพาะปัสสาวะ ครั้งที่ 1 ร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิจากราชวิทยาลัยฯ สมาคมวิชาชีพฯ โดยมีผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งภูมิภาคเข้าร่วมประชุม ณ โรงแรมเดอะสุโกศล ถนนศรีอยุธยา กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562

ดูภาพกิจกรรมได้ที่:FB งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

รณรงค์ 4 กุมภาพันธ์ วันมะเร็งโลก (World Cancer Day)

4 กุมภาพันธ์ ของทุกปี องค์กร Union for International Cancer Control (UICC) กำหนดให้เป็นวันมะเร็งโลก (World Cancer Day) สำหรับปี 2562-2564 หัวข้อหลักในการรณรงค์ คือ “I Am And I Will” ดังนั้น สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ จึงจัดกิจกรรม “สัปดาห์วันมะเร็งโลก”ประจำปี 2562 เพื่อสร้างความตระหนักและความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง ในการหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงเพื่อป้องกันและควบคุมโรคมะเร็งให้แก่ประชาชนทั่วไป โดยมีนายแพทย์วีรวุฒิ อิ่มสำราญ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีเปิด ซึ่งภายในงานมีการจัดแสดงนิทรรศการความรู้เรื่องโรคมะเร็ง ตัวอย่างชิ้นเนื้อมะเร็ง อาหารก่อมะเร็ง และตัวอย่างอาหารต้านมะเร็ง ณ ลาน OPD ชั้น 1 อาคารดำรงนิราดูร สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562

เข้าดูภาพกิจกรรมได้ที่ facebook สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

กิจกรรม “Let’s Feel Good”

นายแพทย์วีรวุฒิ อิ่มสำราญ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ เป็นประธานในกิจกรรม “Let’s Feel Good” จัดโดย บริษัท บู๊ทส์ รีเทล (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อสร้างกำลังใจ แบ่งปันความสุข และมอบความมั่นใจ ให้แก่ผู้ป่วยของสถาบันมะเร็งแห่งชาติ ซึ่งกิจกรรมประกอบด้วยการเรียนรู้การดูแลฟื้นฟูผิว และเทคนิคการแต่งหน้าสำหรับชีวิตประจำวัน ณ ห้องประชุมสมชาย สมบูรณ์เจริญ ชั้น 5 อาคารดำรงนิราดูร สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562

เข้าดูภาพกิจกรรมได้ที่ facebook สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

เยี่ยมชม Immunotherapy และ Genetic Center คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

นายแพทย์วีรวุฒิ อิ่มสำราญ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ พร้อมด้วย เรืออากาศเอกนายแพทย์สมชาย ธนะสิทธิชัย รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ ดร.ศุลีพร แสงกระจ่าง รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบสุขภาพ ทีมแพทย์ และนักวิจัยของสถาบันมะเร็งแห่งชาติ เยี่ยมชมและศึกษาดูงานด้าน Immunotherapy และ Genetic Center ณ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562

เข้าดูภาพกิจกรรมได้ที่ facebook สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

ร่วมจัดนิทรรศการ“วันมะเร็งโลก” ณ โรงพยาบาลศิริราช

นายแพทย์วีรวุฒิ อิ่มสำราญ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ นำทีมบุคลากรสถาบันมะเร็งแห่งชาติ ร่วมจัดแสดงนิทรรศการในงานสัปดาห์วันมะเร็งโลก ประจำปี 2562 ซึ่งจัดโดยสถานวิทยามะเร็งศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจ ตระหนักถึงการดูแลตนเอง ไม่ว่าจะเป็นด้านการป้องกัน-ดูแล สิ่งแวดล้อม อาหาร และเสริมสร้างกำลังใจ ณ ศาลาศิริราช 100 ปี โรงพยาบาลศิริราช เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562

เข้าดูภาพกิจกรรมได้ที่ facebook สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

4 กุมภาพันธ์ วันมะเร็งโลก

ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับ Campaign ”I AM AND I WILL” โดยการสร้าง Poster และ share ข้อความดี เพื่อรณรงค์วันมะเร็งโลก 4 กุมภาพันธ์นี้
Click facebook World Cancer Day 2019 Thailand

• --------------------------------------------------------------------------------- •

ด่วน! เลื่อนงานวิ่งสนามพุทธมณฑล งานวิ่งมะเร็ง 3 กพ. 62

เพราะเรื่องสุขภาพสำคัญกว่าสิ่งอื่นใด จากการที่ทีมงานของสถาบันมะเร็งแห่งชาติได้ลงตรวจค่า PM2.5 ในสถานที่แข่งขันจริง ณ พุทธมณฑล ในช่วงเวลา 6 โมงเช้าของวันที่ 29-31 มค. 62 เท่ากับ 113-129 และไม่มีทีท่าจะลดลงจนถึงวันจัดงาน สถานการณ์ยังน่าเป็นห่วงมาก จึงจำเป็นต้องขอเลื่อนงานวิ่งทั่วไทย เพื่อโลกไร้มะเร็ง ของสนามพุทธมณฑลออกไปก่อน รอจนสภาพอากาศดีกว่านี้ก่อน ค่อยออกมาวิ่งเพื่อสุขภาพกันใหม่ รายละเอียดจะแจ้งให้ทราบภายหลังนะครับ สนามธัญบุรีก็งดเช่นกัน ส่วนอีก 6 สนามที่จังหวัด ชลบุรี ลพบุรี ลำปาง อุดรธานี อุบลราชธานี สุราษฎร์ธานี ณ เวลานี้ ยังจัดงานตามเดิมครับ คณะผู้จัดงานต้องกราบขออภัยไว้ ณ ที่นี้ด้วยครับ

ประกาศแถลงการณ์เลื่อนงาน"วิ่งทั่วไทย เพื่อโลกไร้มะเร็ง"

• --------------------------------------------------------------------------------- •

จัดประชุม Tele Conference ครั้งที่ 3/2562

นายแพทย์ณรงค์ อภิกุลวณิช รองอธิบดีกรมการแพทย์ เป็นประธานการประชุม Tele Conference ครั้งที่ 3/2562 เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานของหน่วยงานด้านโรคมะเร็ง กรมการแพทย์ โดยมีนายแพทย์วีรวุฒิ อิ่มสำราญ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ พร้อมด้วยผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งภูมิภาคทั้ง 7 แห่ง คณะผู้บริหารและบุคลากรที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารสันทนาการ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562

เข้าดูภาพกิจกรรมได้ที่ facebook : งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

ต้อนรับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือศึกษาดูงาน

นางสาวอลิสา ช่วงอรุณ รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล ต้อนรับนักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานเครื่องวัดแขนบวมแบบพกพา (Portable Arm Lymphedema Diagnostic) ณ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2562

เข้าดูภาพกิจกรรมได้ที่ facebook : งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

Basic Principle of Colposcopy and Management of Abnormal Cervical

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ร่วมกับ โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง และชมรมคอลโปสโคปีและพยาธิสภาพปากมดลูกแห่งประเทศไทย จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Basic Principle of Colposcopy and Management of Abnormal Cervical Cancer Screening เพื่อพัฒนาศักยภาพของแพทย์สูติ-นรีเวช และพยาบาลวิชาชีพ ให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในการรักษาผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูกและการใช้กล้อง Colposcopy & LEEP โดยมีนายแพทย์ณัฐพงศ์ วงศ์วิวัฒน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ เป็นประธานในพิธีเปิด นายแพทย์อดิศัย ภัตตาตั้ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งลำปาง กล่าวรายงาน ซึ่งมีแพทย์และพยาบาลวิชาชีพ จำนวน 90 คน เข้าร่วมอบรม ณ ห้องประชุมสุรทัศน์ พงษ์นิกร โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2562

เข้าดูภาพกิจกรรมได้ที่ facebook : งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

อบรมพัฒนาศักยภาพนักฟิสิกส์การแพทย์เฉพาะทาง

นายแพทย์วีรวุฒิ อิ่มสำราญ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพนักฟิสิกส์การแพทย์เฉพาะทางด้านรังสีรักษา (หลักสูตร 6 สัปดาห์) เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความชำนาญให้แก่นักฟิสิกส์การแพทย์ เกี่ยวกับการใช้เครื่องมือ และการให้การรักษาที่มีความจำเพาะในทางรังสีการรักษา ณ ห้องประชุมมูลนิธิสถาบันมะเร็งแห่งชาติ ชั้น 4 อาคารดำรงนิราดูร สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2562

เข้าดูภาพกิจกรรมได้ที่ facebook : งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เยี่ยมชม Immunotherapy Center

นายแพทย์วีรวุฒิ อิ่มสำราญ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ เรืออากาศเอกนายแพทย์สมชาย ธนะสิทธิชัย รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ ดร.ศุลีพร แสงกระจ่าง รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบสุขภาพ และคณะผู้บริหารสถาบันมะเร็งแห่งชาติ เยี่ยมชมและศึกษาดูงาน Immunotherapy Center และ Genetics Center ณ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์หาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2562

เข้าดูภาพกิจกรรมได้ที่ facebook : งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการ สรุปผลการดำเนินงาน Service Plan สาขาโรคมะเร็ง ประจำปีงบประมาณ 2562

ดาวโหลดเอกสาร

• --------------------------------------------------------------------------------- •

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ยกย่องแพทย์ทำความดีเพื่อสังคม

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ โดยนายแพทย์วีรวุฒิ อิ่มสำราญ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ มอบเกียรติบัตรให้แก่ แพทย์หญิงหนึ่งฤทัย โอฬารนภาลัย นายแพทย์ชำนาญการ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เพื่อยกย่องเชิดชูคุณความดีเพื่อสังคม จากการช่วยเหลือหญิงคลอดบุตรภายในรถยนต์ ร่วมกับ ตำรวจจราจรโครงการพระราชดำริ ณ บริเวณทางด่วนพระราม 4 กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา

เข้าดูภาพกิจกรรมได้ที่ facebook : งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

ต้อนรับผู้บริหารระดับสูง จากกระทรวงสาธารณสุขประเทศเกาหลี

นายแพทย์วีรวุฒิ อิ่มสำราญ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ กล่าวต้อนรับคณะผู้บริหารระดับสูงจาก กระทรวงสาธารณสุขสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี โดยมี ดร.ศุลีพร แสงกระจ่าง รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบสุขภาพ เป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง “National Cancer institute management and its activities”ในโอกาสเข้าศึกษาดูงาน ณ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2562

เข้าดูภาพกิจกรรมได้ที่ facebook : งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

สรุปผลการดำเนินงานตาม Service Plan สาขาโรคมะเร็ง

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “สรุปผลการดำเนินงานตาม Service Plan สาขาโรคมะเร็ง ประจำปีงบประมาณ 2561” โดยมีนายแพทย์ณรงค์ อภิกุลวณิช รองอธิบดีกรมการแพทย์ เป็นประธานในพิธี นายแพทย์วีรวุฒิ อิ่มสำราญ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ กล่าวรายงาน ซึ่งการจัดประชุมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อรับทราบปัญหาอุปสรรค การดำเนินงานจากการดำเนินงาน Service Plan สาขาโรคมะเร็ง ทั้ง 12 เขตสุขภาพ จัดทำข้อเสนอแนะหาแนวทางการแก้ไขปัญหาร่วมกัน และการประกวดผลงาน Best Practice Service Plan สาขาโรคมะเร็ง แยกตาม 7 ยุทธศาสตร์ ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพมหานคร มีผู้เข้าร่วมประชุมจากทั้ง 12 เขตสุขภาพ จำนวนทั้งสิ้น 250 คน เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2562

เข้าดูภาพกิจกรรมได้ที่ facebook : งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

ร่วมตัดสินกิจกรรมเสริมทักษะด้านนวัตกรรมและการแข่งขันนวัตกรรม

นายแพทย์วีรวุฒิ อิ่มสำราญ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ ร่วมเป็นกรรมการตัดสินกิจกรรมเสริมทักษะด้านนวัตกรรมและการแข่งขันนวัตกรรมภายใน 24 ชั่วโมง (Startup Thailand Hours innovation – National League) ในหัวข้อ “การแก้ปัญหาเส้นผมที่ได้รับบริจาคของสถาบันมะเร็งแห่งชาติ” ซึ่งจัดโดยสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ หอประชุมเกษม จาติกวณิช ชั้น 9 อาคาร ท.102 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) บางกรวย นนทบุรี เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2562

เข้าดูภาพกิจกรรมได้ที่ facebook : งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

ประชุมแผนการประกันคุณภาพ

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ร่วมกับ ศูนย์ความร่วมมือ ไทย-สหรัฐ ด้านสาธารณสุข จัดการประชุมนักเทคนิคการแพทย์ 12 เขตสุขภาพ เพื่อวางแผนการประกันคุณภาพสำหรับการใช้ชุดทดสอบ FIT ในโครงการตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรงระดับชาติ โดยมีเรืออากาศเอกนายแพทย์สมชาย ธนะสิทธิชัย รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีเปิด ดร.ศุลีพร แสงกระจ่าง รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบสุขภาพ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กล่าวรายงาน ซึ่งมีนักเทคนิคการแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์เข้าร่วมประชุม จำนวน 30 คน ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2562

เข้าดูภาพกิจกรรมได้ที่ facebook : งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

ออกหน่วยงาน“อุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์”

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ ให้บริการออกหน่วยปฐมพยาบาลสำหรับประชาชนที่เข้าร่วมงาน “อุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์” ณ พระลานพระราชวังดุสิต และสนามเสือป่า เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2562

เข้าดูภาพกิจกรรมได้ที่ facebook : งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

การประชุมผู้บริหารสถาบันมะเร็งแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2562

นายแพทย์วีรวุฒิ อิ่มสำราญ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ เป็นประธานในการประชุมผู้บริหารสถาบันมะเร็งแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2562 เพื่อปรึกษาหารือข้อราชการ ณ ห้องประชุมสมชาย สมบูรณ์เจริญ ชั้น 5 อาคารดำรงนิราดูร สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2562

เข้าดูภาพกิจกรรมได้ที่ facebook : งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

ร่วมโครงการบูรณาการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เพื่อดูแลประชาชน

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ออกหน่วยให้บริการสาธารณสุข ในโครงการบูรณาการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เพื่อดูแลประชาชน อุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ ศูนย์เยาวชนคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2562

เข้าดูภาพกิจกรรมได้ที่ facebook : งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

ออกหน่วยงาน “อุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์”

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ ให้บริการออกหน่วยปฐมพยาบาล สำหรับประชาชนที่เข้าร่วมงาน “อุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์” ณ พระลานพระราชวังดุสิต และสนามเสือป่า ระหว่างวันที่ 12-14 มกราคม 2562

เข้าดูภาพกิจกรรมได้ที่ facebook : งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

หลักสูตรการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับยาเคมีบำบัด

นายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมหลักสูตร การพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับยาเคมีบำบัด (หลักสูตร 1 เดือน) โดยมีนายแพทย์วีรวุฒิ อิ่มสำราญ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ กล่าวรายงาน หลักสูตรนี้จัดขึ้นเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรที่ทำหน้าที่ดูแลผู้ป่วยมะเร็งให้มีความรู้ ความเข้าใจ สามารถให้คำแนะนำเกี่ยวกับการรักษาโรคมะเร็งด้วยยาเคมีบำบัด อย่างมีมาตรฐานและปลอดภัยต่อผู้ป่วย ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2562

เข้าดูภาพกิจกรรมได้ที่ facebook : งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

NCI จัดอบรมศัลยแพทย์ในการให้ยาเคมีบำบัด

นายแพทย์ณรงค์ อภิกุลวณิช รองอธิบดีกรมการแพทย์ เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมศัลยแพทย์ในการให้ยาเคมีบำบัด ซึ่งสถาบันมะเร็งแห่งชาติ จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างการพัฒนางาน และขีดความสามารถของแพทย์ในเรื่องของวิธีป้องกัน และรักษาผลข้างเคียงต่างๆ เพื่อทำให้ผู้ป่วยโรคมะเร็งได้รับการรักษาอย่างตรงจุดรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2562

เข้าดูภาพกิจกรรมได้ที่ facebook : งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

ประชุม Video Conference โครงการบูรณาการงานโรคมะเร็งสัญจรครั้งที่2

นายแพทย์ณรงค์ อภิกุลวณิช รองอธิบดีกรมการแพทย์ เป็นประธานการประชุม Video Conference โครงการบูรณาการงานโรคมะเร็งสัญจร ครั้งที่ 2 เพื่อติดตามความก้าวหน้าและเตรียมความพร้อมก่อนเข้าร่วมโครงการฯ ของหน่วยงานด้านโรคมะเร็ง กรมการแพทย์ พ.ศ.2562 โดยมีนายแพทย์วีรวุฒิ อิ่มสำราญ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ พร้อมด้วยนายแพทย์อาคม ชัยวีระวัฒนะ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งภูมิภาค คณะผู้บริหาร และบุคลากรที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารสันทนาการ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2562

เข้าดูภาพกิจกรรมได้ที่ facebook : งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ รณรงค์ป้องกันมะเร็งปากมดลูก

นายแพทย์วีรวุฒิ อิ่มสำราญ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ เป็นประธานเปิดกิจกรรม “สัปดาห์รณรงค์ป้องกันมะเร็งปากมดลูก” โดยมีการจัดแสดงนิทรรศการความรู้ ตัวอย่างชิ้นเนื้อมะเร็ง อาหาร ผัก-ผลไม้ป้องกันมะเร็ง รับชมภาพยนตร์สั้นที่ได้รับรางวัลจากการประกวด “NCI SHORT FILM AWARD 2018” และเสวนาวิชาการ ในหัวข้อ “ตอบปัญหาคาใจเกี่ยวกับมะเร็งปากมดลูก” จากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านมะเร็งนรีเวช ณ ลาน OPD ชั้น 1 อาคารดำรงนิราดูร สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2562

เข้าดูภาพกิจกรรมได้ที่ facebook : งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

ต้อนรับนิสิตนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

เรืออากาศเอกนายแพทย์สมชาย ธนะสิทธิชัย รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กล่าวปฐมนิเทศและตอนรับนิสิตนักศึกษา จากมหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และจุฬาลงกรณ์ลงมหาวิทยาลัย ในโอกาสเข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพโภชนบำบัดทางการแพทย์ ณ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2562

เข้าดูภาพกิจกรรมได้ที่ facebook : งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

อบรม Oncology Nursing Course

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ร่วมกับ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ จัดการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็ง รุ่นที่ 21 (Oncology Nursing Course) โดยมีนายแพทย์ณรงค์ อภิกุลวณิช รองอธิบดีกรมการแพทย์ เป็นประธานในพิธีเปิด นายแพทย์วีรวุฒิ อิ่มสำราญ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ กล่าวรายงาน ซึ่งการจัดการอบรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถในการดูแลผู้ป่วยมะเร็งอย่างมีประสิทธิภาพ ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2562

เข้าดูภาพกิจกรรมได้ที่ facebook : งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

ร่วมรับฟังการประชุม Thursday Meeting (THM) ผ่านทาง VDO Conference

เรืออากาศเอกนายแพทย์สมชาย ธนะสิทธิชัย รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ พร้อมด้วยนายสมศักดิ์ วงศานราธิบ รองผู้อำนวยการด้านอำนวยการ ดร.ศุลีพร แสงกระจ่าง รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบสุขภาพ นางสาวอลิสา ช่วงอรุณ รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล และบุคลากรสถาบันมะเร็งแห่งชาติ ร่วมรับฟังการประชุม Thursday Meeting (THM) ผ่านทาง VDO Conference เพื่อรับฟังความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน ตลอดจนนโยบายต่างๆของกรมการแพทย์ ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารสันทนาการ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2562

เข้าดูภาพกิจกรรมได้ที่ facebook : งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

พิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2562

นายแพทย์วีรวุฒิ อิ่มสำราญ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และบุคลากรสถาบันมะเร็งแห่งชาติ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระภิกษุสงฆ์ จำนวน 51 รูป เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2562 ณ ห้องประชุมสมชาย สมบูรณ์เจริญ ชั้น 5 อาคารดำรงนิราดูร สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2562

เข้าดูภาพกิจกรรมได้ที่ facebook : งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ต้อนรับโรงพยาบาลกลาง ศึกษาดูงานทะเบียนมะเร็ง

ดร.ศุลีพร แสงกระจ่าง รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบสุขภาพ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ให้การต้อนรับนายแพทย์เพชรพงษ์ กำจรกิจการ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกลาง และคณะผู้บริหาร ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน การจัดทำทะเบียนมะเร็งของประเทศไทยและการใช้โปรแกรม Thai Cancer Based พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการพัฒนางานทะเบียนมะเร็งให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ณ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2561

เข้าดูภาพกิจกรรมได้ที่ facebook : งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •

รวมภาพกิจกรรมอื่นๆ หลังปี 2561
รวมภาพกิจกรรมอื่นๆ หลังปี 2560