หลักสูตรอบรมกลุ่มงานวิชาการพยาบาล ภารกิจด้านการพยาบาล ประจำปี 2564

ขอเลื่อนการฝึกอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาทาง สาขาการยพาบาลผู้ป่วยมะเร็ง รุ่นที่ 23 เป็นวันที่ 1 มีนาคม - 30 มิถุนายน 2564 เปิดรับสมัครตั้งวันนี้จนถึงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการระยะสั้น การพยาบาลศัลยกรรมมะเร็ง (หลักสูตร 10 วัน)
ระหว่างวันที่ 14-25 มิถุนายน 2564