นายแพทย์จินดา โรจนเมธินทร์
ผู้อำนวยการ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ
 
 
รองผู้อำนวยการ
ด้านอำนวยการ
รองผู้อำนวยการ
ด้านการแพทย์
รองผู้อำนวยการ
ด้านการพยาบาล
รองผู้อำนวยการ
ด้านการพัฒนาระบบสุขภาพ
นายสมศักดิ์ วงศานราธิบ นายแพทย์จุมพล สิงห์หิรัญนุสรณ์ นางสาวอลิสา ช่วงอรุณ นางสาวศุลีพร แสงกระจ่าง
    (นางสาวอนงค์นาฎ เอี่ยมสอาด)
2.กลุ่มงานการเงินและบัญชี
   (นางสาววรารัตน์ กันอรุณภูวิสิฐ)
3.กลุ่มงานพัสดุและบำรุงรักษา
   (นายสมศักดิ์ วงศานราธิบ) รก.
4.กลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงาน
   (นายโชคชัย สุขเหลือง)
5.กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
   (นางสาวผกากมล จันทร์สุพรประภา)
   (นพ.ศุภกร พิทักษ์การกุล)
2.กลุ่มงานศัลยศาสตร์
   (นพ.ระวิศักดิ์ จันทร์วาสน์)
3.กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา
  (พญ.อรชร เอี่ยมอารีรัตน์)
4.กลุ่มงานอายุรศาสตร์
  (นายโสฬส อนุชปรีดา)
5.กลุ่มงานเคมีบำบัด
  (พญ.กนกพร ใจสถาพร )
6.กลุ่มงานโสต ศอ นาสิก
   (นพ.เอกภพ แสงอริยวนิช)
7.กลุ่มงานรังสีรักษา
   (นพ.พีรวิชญ์ ทัพวงษ์)
8.กลุ่มงานรังสีวินิจฉัยและเวชศาสตร์ นิวเคลียร์
   (พญ.ศราวรรณ บุญลิขิต)
9.กลุ่มงานพยาธิวิทยากายวิภาค
  (พญ.จิดาภา ธรรมศิริ )
10.กลุ่มงานพยาธิวิทยาคลินิกและเทคนิคการแพทย์
   (นางอารีย์ ประสิทธิพยงค์)
11.กลุ่มงานเวชศาสตร์ประคับประคอง
   (พญ.ชุติมา สิมะสาธิตกุล)
12.กลุ่มงานทันตกรรม
   (ทญ.กัทลี กิตติประสาร)
13.กลุ่มงานเภสัชกรรม
   (นางสาววรัญญา ครองแก้ว)
14.กลุ่มงานโภชนศาสตร์
  (พญ.ณัษฐา พิภพไชยาสิทธิ์)
15.กลุ่มงานสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์
   (นางพิมพ์วีรา ชูทวด)
  (นางสาวอรสา อัครวัชรางกูร)
2.กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยนอก
  (นางอนันทิยา พุ่มเพ็ชร)
3.กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยใน
   (นางกรชฎา ลีลาเลิศประเสริฐ)
1.กลุ่มงานประกันสุขภาพ
   (นพ.จุมพล สิงห์หิรัญนุสรณ์)
2.กลุ่มงานดิจิทัลการแพทย์
   (นพ.เอกภพ แสงอริยวนิช)
3.กลุ่มงานวิจัย ถ่ายทอดและสนับสนุนวิชาการ
    (นพ.ภูวศิษฐ์ วรารัฐเรืองวุฒิ)
4.กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ
   (นพ.ศุภกร พิทักษ์การกุล)
5.กลุ่มงานพัฒนานโยบาย
และยุทธศาสตร์การแพทย์
  (นางจิรันดา ไกรฤทธิชัย)