ตามหนังสือสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ที่ ศร 0011.3/ว 62 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2563 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับหน้าที่และ อำนาจศาลรัฐธรรมนูญกฏหมายรัฐธรรมนูญ และสิทธิเสรีภาพของประชาชน (สื่อมัลติมีเดีย)โดยสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญเป็นผู้ดำเนินการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ เพื่อเป็นการสร้างเสริมความรู้ความเข้าใจให้กับหน่วยงานต่างๆ ตลอดจนประชาชนได้รับทราบนั้น

กองบริหารทรัพยากรบุคคลได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์สื่อฯ ให้แก่บุคลากรในสังกัดกรมการแพทย์และประชาชนทั่วไปได้รับทราบ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

 
 1. หนังสือการ์ตูนอิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) เรื่อง มารู้จักศาลรัฐธรรมนูญกันเถอะ รายละเอียดตาม
  LINK : คลิกได้ที่นี่

  ..
 2. การ์ตูนแอนิเมชั่น (Animation) ความยาว 10 – 15 นาที จำนวน 3 เรื่อง ดังนี้
  2.1 
  ความสำคัญ หน้าที่ และอำนาจของศาลรัฐธรรมนูญ รายละเอียดตาม
        LINK : คลิกได้ที่นี่
  2.2 ประชาชน สามารถเข้าถึงศาลรัฐธรรมนูญได้อย่างไร? รายละเอียดตาม
        LINK : คลิกได้ที่นี่
  2.3 ศาลรัฐธรรมนูญ สร้างประโยชน์อะไรให้กับประเทศชาติและประชาชน รายละเอียดตาม
        LINK : คลิกได้ที่นี่
  ..
 3. สื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผ่านช่องทางสื่อโทรทัศน์ และสื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผ่านช่องทางสื่อวิทยุกระจายเสียง รายละเอียดตาม
  LINK : คลิกได้ที่นี่