ให้ความรู้เรื่องโรคมะเร็งในรายการ “เรื่องจริง Night Life”

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ โดยนายแพทย์จุมพล สิงห์หิรัญนุสรณ์ รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ บันทึกเทปสัมภาษณ์ในรายการ
“เรื่องจริง Night Life” ..

อ่านต่อ
 

อบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะ
ทางสาขาการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็ง
รุ่นที่ 1

นางสาวอลิสา ช่วงอรุณ
รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล
กล่าวต้อนรับผู้เข้ารับการอบรม
หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง..

อ่านต่อ
 

สำรวจหน่วยงานเพื่อเตรียมความพร้อม
รับการตรวจเยี่ยมเพื่อเฝ้าระวัง

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ
โดยนายสมศักดิ์ วงศานราธิบ
รองผู้อำนวยการด้านอำนวยการ
พร้อมคณะกรรมการทีมนำระบบสำคัญ..

อ่านต่อ
 

พัฒนาระบบบริการการให้การรักษา
ผู้ป่วยมะเร็ง

นายแพทย์จินดา โรจนเมธินทร์
ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ
พร้อมคณะผู้บริหารสถาบันมะเร็งแห่งชาติ
และโรงพยาบาลราชวิถีร่วมประชุม
ปรึกษาหารือเพื่อพัฒนาระบบบริการ..

อ่านต่อ
             
 

NCI Liver Center
Symposium

Innovation and Advancement in
Laparoscopic Liver Surgery
20-21 May 2021
VIE HOTEL BANGKOK-MGALLERY

อ่านต่อ
 

ประกาศ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ
ในสถานการณ์ COVID-19

 

รายละเอียดเพิ่มเติม
 

รู้จริงหยุดมะเร็ง

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร สถาบันมะเร็งแห่งชาติ
ต้านข่าวปลอม สื่อข่าวสาร วิชาการ
อ้างอิงได้..

รายละเอียดเพิ่มเติม
 

คลินิกตรวจสุขภาพพิเศษ
Premium Check Up Clinic

ช่องทางด่วน สำหรับท่านที่ต้องการ
ความสะดวกรวดเร็ว ในการรับบริการ

รายละเอียดเพิ่มเติม
             
 

The new normal medical service” การแพทย์วิถีใหม่

โดยนายอนุทิน ชาญวีรกูล
รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงสาธารณสุข ...

Youtube NCI Thailand
 

The new normal medical service” การแพทย์วิถีใหม่

โดย ดร.สาธิต ปิตุเตชะ
รัฐมนตรีช่วย
ว่าการกระทรวงสาธารณสุข ...

Youtube NCI Thailand
 

The new normal medical service” การแพทย์วิถีใหม่

โดยนายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์..

Youtube NCI Thailand
 

The new normal ระบบการแพทย์ฉุกเฉิน

โดย นายแพทย์ณรงค์ อภิกุลวณิช์ รองอธิบดีกรมการแพทย์..

Youtube NCI Thailand