<<Home : • CxS 2010•
 

ดาวโหลดโปรแกรม CxS 2010 Build 2 (upgrade)

สิ่งที่เพิ่มเติม
1.Upgrade โปรแกรมให้สามารถรันบน Windows 7 ได้
2.ปรับปรุงการเลือกวันที่ของโปรแกรม เช่น วันที่นัดครั้งต่อไปของคนไข้รับบริการ VIA ให้สามารถเลือกปีอีก 5 ปีได้สะดวก
3.เพิ่มข้อเลือกสรุปของ VIA "นัด Followup 3 ปี"
4.คำนวณวันที่นัดครั้งต่อไปของ VIA กรณีเลือกสรุปเป็นนัด Followup ที่ระบุระยะเวลา
5.เพิ่มข้อเลือกสรุปของ VIA "Refer ไปโรงพยาบาลเพื่อจี้เย็น (ไม่มีเครื่องจี้เย็น)"
6.ปรับปรุงการพิมพ์แผนภาพปากมดลูกให้ใกล้เคียงกับหน้าจอมากที่สุด
7.ปรับปรุงการพิมพ์ใบ Pap กรณีข้อความหัวกระดาษให้แสดงชื่อสถานพยาบาลของตัวเอง ให้ออกชื่อสถานพยาบาลของตัวเองด้วย

ประกาศโดย สมจิต เมื่อ 25 ก.พ.53

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
โปรแกรม CsX 2010 ที่ท่าน Download นี้ เป็นโปรแกรม Up Grade สำหรับท่านที่มีการติดตั้ง Papreg 2006 หรือ CsX 2010 Build ต่ำกว่าปัจจุบันเท่านั้น หากท่านต้องการ Setup หรือ ติดตั้งใหม่ ท่านต้องขอโปรแกรม Setup นี้ ที่ สสจ. ของท่านคะ
 
 
 
โปรแกรม CxS2010 Bulid 2 Upgrade
Update 7 ก.พ..55